Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác sử dụng vào mục đích kinh doanh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN KHÁC CÓ GIÁ TRỊ LỚN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tài sản khác có giá trị lớn (tài sản không phải là đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất) sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác có liên quan đến việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quy định về tài sản khác có giá trị lớn

Tài sản khác có giá trị lớn (tài sản không phải là đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất) là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản cố định hữu hình, sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quy định tại Quyết định này và pháp luật về tài sản công có liên quan, thực hiện chỉ đạo, tchức quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (BTP);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, PVP, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực01/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(01/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác sử dụng vào mục đích kinh doanh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác sử dụng vào mục đích kinh doanh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực01/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tuần trước
        (01/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác sử dụng vào mục đích kinh doanh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác sử dụng vào mục đích kinh doanh Bắc Ninh

            • 19/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực