Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB và 47/2006/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1100/1999/QĐ-UB NGÀY 06/5/1999 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2006/QĐ-UBND NGÀY 04/7/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tại Tờ trình s 28/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 29/BC-STP ngày 25 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

1. Quyết định số 1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999 về việc ban hành quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng, chng tệ nạn xã hội của Ủy ban nhân dân tnh Vĩnh Phúc;

2. Quyết định s 47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 về việc quy định mức đóng góp của người bán dâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do: Không còn phù hợp với các qui định hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện tại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Thủ trưng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- TT.Tnh y, TT HĐND tnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- CPVP UBND t
nh;
- Như Điều 2;
- Đài PT-TH tnh; Báo Vĩnh Phúc; CTT-GTĐT tỉnh;
- Trung tâm TU- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2020
Ngày hiệu lực20/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(20/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Việt Văn
        Ngày ban hành06/04/2020
        Ngày hiệu lực20/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (20/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB tỉnh Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB tỉnh Vĩnh Phúc

              • 06/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực