Quyết định 16/QĐ-UBQG

Quyết định 16/QĐ-UBQG năm 2015 về Kế hoạch truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban Quốc gia gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 16/QĐ-UBQG 2015 ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị


ỦY BAN QUỐC GIA
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-UBQG

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020, BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Thtướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nViệt Nam;

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban bí thư tại Công văn số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”,

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 tại Công văn số 05/Ctr-UBQG ngày 04/02/2015 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Thành viên UBQG (để phi hp);
- Ban VSTBPN các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vp.UBQG.

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Phạm Thị Hải Chuyền

 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020, BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBQG ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam)

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban bí thư tại Công văn số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 tại Công văn số 05/Ctr-UBQG ngày 04/02/2015 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nViệt Nam.

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam xây dựng Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng ti Đại hội Đảng các cấp 2015 - 2020, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân, về lợi ích tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nh đó thúc đy thực hiện bình đng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm k 2016-2021.

2. Yêu cầu

- Nội dung truyền thông cần phản ánh đúng vai trò, sự đóng góp và tham gia của nam giới và nữ giới trong quản lý, lãnh đạo. Không truyn tải nhng nội dung, hình ảnh mang tính định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.

- Hình thức truyền thông cần đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư.

- Khuyến khích huy động mọi nguồn lực đtriển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

3. Thời gian

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tập trung triển khai thực hiện từ tháng 3/2015 đến khi kết thúc kbầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Đối tượng truyền thông

- Lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan Bộ, ban, ngành ở cấp trung ương và địa phương.

- Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông, phát thanh và truyền hình của trung ương và địa phương.

- Các tầng lớp người dân trong đó chú trọng tới đối tượng là nam giới.

5. Phạm vi

Kế hoạch này được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Biên soạn và phát hành các tài liệu và sản phẩm truyền thông về bình đng giới trong lĩnh vực chính trị

- Biên soạn và xuất bản tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên cơ sở nội dung luật pháp chính sách Việt Nam đã quy định và cam kết quốc tế liên quan; quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

- Xuất bản Bản tin Phụ nữ và tiến bộ, chuyên san, ấn phẩm tuyên truyền về kết quả, thành tựu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, về vai trò, vị trí và sự đóng góp của người phụ nữ Việt Nam.

- Xây dựng và xuất bản tranh cổ động, pano, áp phích, sản phẩm truyền thông gắn với bộ thông điệp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Trong đó, lưu ý có các sản phẩm truyền thông phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu sở các vùng miền.

- Cung cấp kịp thời các tài liệu nguồn về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, ấn phẩm truyền thông, sản phẩm truyền thông đ tuyên truyền bình đng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các Hội nghị, Hội thảo. Khóa tập huấn của ban, ngành, các cơ quan có liên quan và các hoạt động tại cộng đồng...

- Sản phẩm truyền thông có thể bao gồm sản phẩm được sử dụng làm quà tặng như: sổ, bút, đồ lưu niệm, trang phục cổ động...và các sản phẩm tiện ích khác đi kèm thông điệp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

2. Nâng cao kỹ năng cho mạng lưới cán bộ và đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương về tuyên truyền bình đng giới trong lĩnh vực chính trị

- Tchức tập huấn kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị (hướng tới bầu cử) cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương.

- Tổ chức trại sáng tác về bình đẳng giới, bao gồm bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó ưu tiên chủ đề tuyên truyền về năng lực, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Hỗ trợ hoạt động của các thành viên trong mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về giới và bình đng giới.

3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

- Hỗ trợ một số cơ quan truyền thông cấp trung ương và địa phương duy trì các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hưởng ứng bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên các phương tiện truyền thông như báo viết, trang điện tử và phát thanh truyền hình.

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông, chương trình truyền hình thực tế, phim ngắn, đối thoại về vai trò, vị trí và sự đóng góp của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói chung.

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới với các tổ chức khác như tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, hiệp hội kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các Quỹ, bên cạnh việc cùng tham gia thực hiện các nội dung truyền thông phù hợp nêu trên, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù đơn vị như:

- Lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các buổi nói chuyện chuyên đề; giao lưu trao đổi, các sự kiện hoạt động tại cộng đồng.

- Xây dựng các chương trình sự kiện cộng đồng nhm tuyên truyền vbình đẳng giới nói chung về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam nói riêng nhân các sự kiện, ngày kniệm.

- Đưa thông điệp bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vào các sản phẩm truyền thông, kênh và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo và hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban quốc gia vì stiến bộ của phụ nữ Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương trong việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ; triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan Trung ương và địa phương nhằm huy động sự hỗ trợ kthuật và tài chính của các tổ chức liên quan tại Việt Nam để xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông, các thông điệp truyền thông phù hợp.

- Thí điểm tổ chức hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm phát hiện, cổ vũ, tuyên truyền để nhân rộng các điển hình tiên tiến.

- Xuất bản và phát hành các sản phẩm truyền thông bình đng giới trong lĩnh vực chính trị cho các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ ngành và địa phương.

- Huy động sự tham gia hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Tổ chức Oxfam và các tổ chức trong và ngoài nước khác xây dựng, triển khai “Chiến dịch truyền thông diện rộng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Theo dõi, đôn đốc, tng hợp tình hình triển khai các hoạt động của kế hoạch này, định kỳ (báo cáo sơ kết và tổng kết) và đột xuất báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban;

2. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương.

- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ địa phương chủ động xây dựng, phát hành thông điệp, pano, áp phích, tranh cổ động truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để truyền thông trên địa bàn tỉnh/thành phố.

- Chủ động triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch truyền thông trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương: Phối hợp với các đơn vị, Sở, ngành liên quan để thực hiện các hoạt động truyền thông trên diện rộng, có tính lan tỏa trong cộng đồng; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương, báo ngành để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền theo định kỳ về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Kêu gọi và huy động thêm các nguồn lực kỹ thuật, tài chính từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp cùng tham gia để thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng báo cáo kết quả triển khai gửi Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trước tháng 6/2016 để tổng hợp.

3. Thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

- Theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các nội dung của kế hoạch truyền thông trên lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mà thành viên đang công tác hoặc các bộ, ngành, địa phương mà thành viên đó được phân công phụ trách theo dõi, đôn đốc thực hiện.

- Huy động và tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp cùng tham gia triển khai kế hoạch này.

- Chủ động kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông trên các lĩnh vực quản lý.

Trong quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (qua Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam) để được hướng dẫn và phi hợp xử lý./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ

TT

Ni dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thông điệp truyền thông

Sản phẩm/ hình thức văn bản

Kênh truyền thông

Thi gian

Nguồn kinh phí

Chữ viết

Hình ảnh

I

Xuất bản và phát hành tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

1

Xuất bản bản tin phụ nữ và tiến bộ bng tiếng Việt bản tin Phụ nữ và tiến bộ bằng tiếng Anh

Văn phòng UBQG chủ trì, Cơ quan in ấn phối hợp

X

X

Bản tin

Báo điện tử

Quý II, Quý IV/2015, Quý I, Quý II/2016

Kinh phí của UBQG

2

Xuất bản báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2014, 2015 (bng tiếng Việt và tiếng Anh)

Văn phòng UBQG chủ trì, Cơ quan in ấn phối hợp

X

 

Sách in

Ban VSTBPN tỉnh/thành phố

Quý II /2015, Quý II/2016

Kinh phí của CTQG

3

Xuất bản bộ sưu tập tranh cổ động, pano, áp phích, sản phẩm truyền thông gắn với bộ thông điệp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Văn phòng UBQG chủ trì, Cơ quan in ấn phối hợp

 

X

Bộ tranh

Ban VSTBPN tỉnh/thành phố

Quý IV/2015

Kinh phí Dự án Truyền thông diện rộng về bình đẳng gii trong lĩnh vực chính trị và nguồn kinh phí khác

4

Biên soạn và xuất bản Tờ rơi tuyên truyền về bình đng giới trong lĩnh vực chính trị và quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

Văn phòng UBQG, Cơ quan in ấn phối hợp

X

X

Tờ rơi

 

Quý III/2015

Kinh phí Dự án Truyn thông diện rộng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nguồn kinh phí khác

II

Hoạt động truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

1

Duy trì hoạt động Website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Văn phòng UBQG chủ trì, Ban VSTBPN tỉnh/thành phố phi hợp

X

X

Chuyên mục, bài viết, tin tức...

Cổng thông tin điện tử

Cả năm

Kinh phí của UBQG

2

Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, viết, đăng bài hoặc hỏi đáp qua các phương tiện truyền thông về bình đng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các điển hình phụ nữ tiêu biu trong các lĩnh vực

Văn phòng UBQG chủ trì, và một số cơ quan truyền thông cấp trung ương và địa phương phối hợp thực hiện

X

X

Chuyên mục, bài viết, tin tức...

Báo in và Báo điện tử, Truyền thanh, Truyền hình

Cả năm

 

 

Tổ chức trại sáng tác về bình đng giới trong lĩnh vực chính trị

Văn phòng UBQG chủ trì, Ban VSTBPN Bộ/ ngành và tỉnh/thành phố phối hợp; một số cơ quan truyền thông phối hợp thực hiện

 

X

Tin bài, tác phẩm văn học

Hội trại

Quý II/2015

 

4

Chương trình truyền hình thực tế về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Văn phòng UBQG chủ trì, Ban VSTBPN Bộ/ ngành và tỉnh/thành phố và các cơ quan phát thanh truyền hình cấp trung ương và địa phương phối hợp

X

X

Quảng cáo, tin bài xoay quanh gameshow

Truyền hình

Quý IV/2015 đến Quý I/2016

Kinh phí Dự án Truyền thông diện rộng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nguồn kinh phí khác

5

Chiếu phim sitcom hoặc clip truyền thông qua các kênh mạng xã hội

Văn phòng UBQG chủ trì, Ban VSTBPN Bộ/ ngành và tỉnh/thành phố, và các cơ quan phát thanh truyền hình cấp trung ương và địa phương phối hợp

X

X

Phim ngắn sitcom, clip

Truyền hình

Quý IV/2015 đến Quý I/2016

Kinh phí Dự án Truyền thông diện rộng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nguồn kinh phí khác

6

Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thực hiện tại cơ sở (Sân khấu hóa, Ca nhạc, Chiếu phim, meeting, diễu hành...)

Văn phòng, UBQG chủ trì, Ban VSTBPN Bộ/ ngành và tnh/thành phố và các cơ quan truyền thông cấp địa phương phối hợp

X

X

Banner, bin quảng cáo, truyền hình, truyền thanh, tin bài,...

Cuộc thi/Sự kiện

Quý IV/2015 đến Quý I/2016

Kinh phí Dự án Truyền thông diện rộng về bình đng giới trong lĩnh vực chính trị và nguồn kinh phí khác

7

Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn chuyên đề liên quan đến thúc đy truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Văn phòng UBQG chủ trì

X

X

Banner, truyền hình, truyền thanh, tin bài,...

Hội nghị

Năm 2015 và Năm 2016

 

8

Tổng kết Kế hoạch truyền thông

Văn phòng UBQG chủ trì, Ban VSTBPN Bộ/ ngành và tỉnh/thành phphối hợp

X

X

Các sản phẩm truyền thông đã được xuất bản

Hội nghị

Quý I/2016

Kinh phí Dự án Truyền thông diện rộng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/QĐ-UBQG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/QĐ-UBQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2015
Ngày hiệu lực24/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/QĐ-UBQG

Lược đồ Quyết định 16/QĐ-UBQG 2015 ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/QĐ-UBQG 2015 ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/QĐ-UBQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành24/03/2015
        Ngày hiệu lực24/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/QĐ-UBQG 2015 ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/QĐ-UBQG 2015 ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

            • 24/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực