Quyết định 160/2002/QĐ-UB

Quyết định 160/2002/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc Thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Quyết định 160/2002/QĐ-UB xét tuyển công chức ngạch giáo viên các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 77/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời thi tuyển viên chức ngạch giáo viên trong các trường mầm non, phổ thông, trung cấp,dạy nghề Hà Nội 2006 và được áp dụng kể từ ngày 08/06/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 160/2002/QĐ-UB xét tuyển công chức ngạch giáo viên các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/2002/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, BÁN CÔNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Chỉ thị 18/2001/CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 24/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP ngày 29/4/2002 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông mần non.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND Quận, Huyện thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Triệu

 

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, BÁN CÔNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 160/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng được xét tuyển:

Những người đã tốt nghiệp các khoa Sư phạm, các trường Sư phạm trong nước và nước ngoài hệ chính quy, dài hạn, tập trung, có đủ điều kiện theo quy định của ngạch cần tuyển đều được đăng ký dự tuyển dụng công chức ngạch giáo viên các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nguyên tắc xét tuyển:

1 - Việc tổ chức xét tuyển phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng xã hội, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2 - Việc tổ chức xét tuyển giáo viên phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của giáo viên, cơ cấu đội ngũ giáo viên và chỉ tiêu biên chế giáo viên hàng năm được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

3 - Mỗi người chỉ được giao đăng ký một nguyện vọng dự xét tuyển dụng vào đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

4 - Việc xét tuyển công chức giáo viên phải thông qua Hội đồng xét tuyển của Thành phố.

Điều 3: Điều kiện được xét tuyển:

1- Điều kiện chung:

a/ Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, những trường hợp tác đặc biệt không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, Uỷ ban nhân dân Thành phố có quy định riêng;

b/ Tuổi đời từ đủ 18 đến 40 tuổi;

c/ Có đủ trình độ chuyên môn của ngạch cần tuyển;

d/ Có đủ sức khỏe để làm việc;

e/ Có đơn đăng ký dự xét tuyển dụng;

 g/ Có lý lịch rõ ràng, được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận;

 h/ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang chịu các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đang tập trung ở các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2- Điều kiện cụ thể:

a/ Đối tượng được xét tuyển thẳng:

- Có bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc hoặc có bằng tiến sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển.

b/ Đối tượng xét tuyển phải qua kiểm tra về kiến thức, kỹ năng sư phạm:

Sau khi xét tuyển dụng cho đối tượng có bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc có bằng tiến sĩ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì tổ chức xét tuyển cho đối tượng tiếp theo.

Điều 4: Quy định về ưu tiên trong xét tuyển:

1 - Được cộng thêm 03 điểm:

Bản thân là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang;

2- Được cộng 2 điểm:

Con liệt sĩ hoặc người đạt giải thi quốc tế trong khi học ở các trường Đại học, Cao đẳng đúng chuyên ngành cần tuyển;

3- Được công thêm 01 điểm:

Bản thân là thương binh hoặc là con thương binh hạng 1/4 , con bệnh binh nặng có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên, người đạt giải thi quốc gia trong khi học ở các trường Đại học, Cao đẳng đúng chuyên ngành cần tuyển.

4- Được cộng thêm 0.5 điểm (nửa điểm):

Con thương binh hạng 2/4, hoặc con bệnh binh mất sức từ 61% trở lên.

Chương 2:

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Điều 5- Thông báo công khai:

Hội đồng xét tuyển Thành phố thông báo công khai trước 30 ngày, ngày tổ chức xét tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới) về chỉ tiêu số lượng, điều kiện dự xét tuyển, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ để những người có đủ điều kiện biết đăng ký dự tuyển; UBND các Quận, Huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thông báo công khai thông báo của Hội đồng xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan và các đơn cị trực thuộc.

Điều 6: Quy định về thủ tục hồ sơ xét tuyển:

Hồ sơ của người dự tuyển (02 bộ) gồm có:

- Đơn xin đăng ký dự xét tuyển dụng;

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

- Bản sao có công chứng: Học bạ, bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của ngạch cần tuyển và các chứng chỉ khác có liên quan;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận có hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn, hoặc bản sao công chứng hộ khẩu.

- Các chứng nhận là người được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định.

- Giấy khám sức khoẻ của cơ sở Y tế: Bệnh viện, trung tâm Y tế quận, huyện và tương đương trở lên.

- 02 ảnh cỡ 4 x 6cm; và 2 phong bì có ghi địa chỉ báo tin và dán tem thư;

- Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ cỡ 24cm x 32 cm.

* Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình (hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại).

Điều 7: Hướng dẫn nội dung kiểm tra:

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cho các đối tượng phải qua kiểm tra viết trước 10 ngày tổ chức kiểm tra.

Điều 8: Quy trình xét tuyển:

1- Tổ chức xét tuyển cho đối tượng nêu tại điểm a, khoản 2, Điều 3 này của quy định này:

- Chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày thông báo hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển dụng. Hội đồng xét tuyển xét duyệt từng hồ sơ đăng ký dự xét tuyển và ra thông báo những trường hợp trúng tuyển và không trúng tuyển. Chậm nhất sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có đơn khiếu nại về việc xét tuyển Hội đồng xét tuyển trình UBND Thành phố quyết định công nhận trúng tuyển. Giao Ban Tổ chức chính quyền Thành phố ra quyết định tuyển dụng điều động về các trường phổ thông công tác;

2- Tổ chức xét tuyển cho đối tượng phải qua kiểm tra về kiến thức, kỹ năng sư phạm:

- Chậm nhất sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển tổ chức xét duyệt như sau:

Bước 1: Tổ chức kiểm tra về kiến thức, kỹ năng sư phạm bằng hình thức viết; nội dung kiểm tra là soạn giáo án của 1 tiết dạy trong chương trình giảng dạy và một số hiểu biết về kiến thức sư phạm thời gian làm bài là 120 phút.

Việc tổ chức kiểm tra viết thực hiện theo các điều 15, 17, 18 và điều 19 chương III của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/9/1998 của Bộ Trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính Phủ.

- Chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra về kiến thức, kỹ năng sư phạm. Hội đồng xét tuyển phải thông báo điểm bài kiểm tra để thí sinh biết;

- Trường hợp người dự tuyển có nhu cầu phúc tra điểm bài kiểm tra thì có đơn phúc tra nộp về Hội đồng xét tuyển chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày thông báo điểm kiểm tra. Sau thời gian này mọi đơn phúc tra đều không được giải quyết.

- Những trường hợp có số điểm kiểm tra đạt dưới 5 điểm sẽ không được vào danh sách xét tuyển ở bước 2.

Bước 2: Hội đồng xét tuyển Thành phố họp xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với những người có số điểm bài kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và xếp theo thứ tự từ người có tổng số điểm từ cao xuống thấp. Tổng số điểm bao gồm: Điểm học tập trung bình của cả khoá học (ĐTBKH) theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (tính hệ số 2) + Điểm bài kiểm tra (ĐKT) + Các điểm ưu tiên nêu tại điều 4 của quy dịnh này (ĐUT).

- Chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra Hội đồng xét tuyển phải thông báo kết quả xét tuyển;

Điều 9: Quy định trúng tuyển:

1. Trường hợp số người dự tuyển thuộc đối tượng nói tại điểm a, khoản 2, điều 3 của quy định này nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì người trúng tuyển là người có tổng số điểm (Điểm học tập trung bình của cả khoá học và điểm ưu tiên) cao hơn.

2. Đối tượng nói tại điểm b, khoản 2, điều 3 của quy định này, Người trúng tuyển là người có số điểm kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 và có tổng số điểm: Điểm học tập trung bình của cả khoá học (tính hệ số 2) + Điểm bài kiểm tra + điểm ưu tiên cao hơn. Số người trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển. Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng, thì người trúng tuyển là người có số điểm học tập trung bình cả khoá học cao hơn.

Điều 10: Tuyển dụng:

Căn cứ vào quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của UBND Thành phố, Ban Tổ chức chính quyền Thành phố ra quyết định tuyển dụng điều động, tập sự, bổ nhiệm vào ngạch công chức giáo viên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 3:

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN, TỔ THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM TRA, BAN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Điều 11: Hội đồng xét tuyển

1. Thành lập Hội đồng xét tuyển:

Hội đồng xét tuyển giáo viên phổ thông do Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định thành lập thành phần gồm có:

a/ Chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch UBND Thành phố phụ trách văn xã.

b/ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng là giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

c/ Phó chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức chính quyền Thành phố;

d/ Thư ký Hội đồng là Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo;

e/ Các uỷ viên khác của Hội đồng:

- Khi xét tuyển giáo viên ngành học nào thì:

+ Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo phụ trách ngành học đó là uỷ viên.

+ Trưởng phòng chuyên môn Sở Giáo dục – Đào tạo bậc học đó là uỷ viên

- Một số chuyên viên của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố là uỷ viên;

- Đại diện lãnh đạo của các UBND Quận, Huyện có liên quan.

Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển:

- Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển thực hiện theo điểm 2 mục II của thông tư số 24/2002/TTLT-BGD & ĐT-BTCCBCP ngày 29/4/2002 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức cán bộ chính phủ hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông của Thành phố.

3. Nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển:

a/ Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển,

- Chủ trì, điều khiển các kỳ họp của Hội đồng, mọi quyết định của Hội đồng đều thông qua kỳ họp.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng.

- Tổ chức việc xét duyệt, kiểm tra về kỹ năng sư phạm đảm bảo nghiêm túc, chất lượng;

- Thành lập tổ thư ký giúp việc Hội đồng xét tuyển;

- Thành lập Ban kiểm tra, Ban chấm kiểm tra giúp việc Hội đồng xét tuyển;

- Xét và công bố kết quả xét tuyển.

b/ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng:

- Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công:

+ Điều khiển các kỳ họp;

+ Thông báo công khai công tác xét tuyển;

+ Đề xuất danh sách và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên Hội đồng xét tuyển;

+ Phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác xét tuyển dụng;

+ Chuẩn bị nội dung của công tác xét tuyển: Tiêu chuẩn ngạch giáo viên, hướng dẫn nội dung ôn tập, nội dung kiểm tra;

+ Chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện, con ngưòi phục vụ công tác xét tuyển.

+ Đôn đốc, kiểm tra quá trình xét tuyển và trực tiếp phụ trách việc xét tuyển giáo viên các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cùng Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển.

c/ Phó chủ tịch Hội đồng:

- Giúp việc cho chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công;

+ Đôn đốc, kiểm tra quá trình xét tuyển và trực tiếp phụ trách việc xét tuyển giáo viên các trường phổ thông trực thuộc UBND Quận, Huyện;

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác xét tuyển dụng.

+ Cùng Chủ tịch và Phó chủ tịch xét và công bố kết quả xét tuyển.

d/ Thư ký Hội đồng: Là tổ trưởng tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng:

- Chuẩn bị thông báo xét tuyển;

- Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong tổ, duy trì hoạt động của tổ;

- Chuẩn bị nội dung công tác xét tuyển;

+ Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển;

+ Tổng hợp tình hình, thẩm định hồ sơ báo cáo với hội đồng để quyết định;

+ Chuẩn bị các văn bản có liên quan đến việc xét tuyển để Hội đồng làm việc;

+ Ghi chép biên bản các cuộc họp của Hội đồng;

+ Tổ chức thu nhận bài kiểm tra, đánh mã phách, rọc phách bài kiểm tra, làm thủ tục chuyển giao cho ban chấm bài kiểm tra;

+ Thu nhận bài chấm, khớp phách, lập danh sách bảng điểm kiểm tra.

+ Tổng hợp tình hình, lập danh sách các trường hợp được xét tuyển dụng xếp theo thứ tự từ người có tổng số điểm từ cao xuống thấp.

e/ Các uỷ viên khác của Hội đồng:

Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và chịu sự điều hành trực tiếp của các phó chủ tịch Hội đồng.

Điều 12: Tổ thư ký của Hội đồng xét tuyển

1- Thành lập tổ thư ký: Do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập thành phần gồm: Thư ký Hội đồng xét tuyển là tổ trưởng và một số thành viên là cán bộ, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

2- Nhiệm vụ của Tổ thư ký:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của những người đăng ký dự xét tuyển;

- Tham mưu, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất, phương tiện, nội dung kiểm tra…) cho công tác xét tuyển kịp thời đúng quy định;

- Lập danh sách thí sinh dự kiểm tra viết xếp theo vần A,B,C…

- Chuẩn bị giám thị coi kiểm tra; Giám khảo chấm bài kiểm tra;

- Tổng hợp tình hình, báo cáo trung thực, đầy đủ kết quả thẩm định từng hồ sơ đăng ký dự xét tuyển, phân tích, lập danh sách xét tuyển của từng chỉ tiêu theo thứ tự từ người có tổng số điểm từ cao xuống thấp và những vướng mắc cụ thể trong quá trình thẩm định hồ sơ dự xét tuyển để Hội đồng xem xét giải quyết;

- Lập danh sách kết quả xét tuyển (theo thứ tự từ người có tổng số điểm từ cao xuống thấp) (Tổng số điểm = ĐTB cả khoá học (tính hệ số 2) + Điểm ưu tiên + Điểm bài kiểm tra) theo từng chỉ tiêu tuyển dụng để thông qua Hội đồng và báo cáo UBND Thành phố quyết định.

Điều 13: Ban kiểm tra, Ban chấm bài kiểm tra.

1- Thành lập Ban kiểm tra: Ban kiểm tra viết (gọi là ban kiểm tra) do đồng chí Uỷ viên Hội đồng xét tuyển làm trưởng Ban và mốt số cán bộ, chuyên viên của Sở Giáo dục Đào tạo & Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

2- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra: Thực hiện theo Điều 11 và 12 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/9/1998 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

3- Ban chấm bài kiểm tra viết (gọi là ban chấm bài kiểm tra) do đồng chí Uỷ viên Hội đồng xét tuyển làm Trưởng ban và một số thành viên là cán bộ, chuyên viên của Sở Giáo dục & Đào tạo và Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

4- Nhiệm vụ của Ban chấm bài kiểm tra: Thực hiện theo Điều 13 và 14 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/9/1998 của Bộ Trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy định này được áp dụng cho việc xét tuyển dụng công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc Thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh các đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức chính quyền thành phố) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố quyết định.

Điều 15: Hàng năm Ban Tổ chức chính quyền Thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế giáo dục – đào tạo, kế hoạch tuyển dụng giáo viên toàn Thành phố quyết định.

Điều 16: Hàng năm UBND Quận, Huyện căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, báo cáo UBND Thành phố (qua Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Sở Giáo dục & Đào tạo) về nhu cầu tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Sở Giáo dục & Đào tạo tiến hành xét tuyển giáo viên. Khi có tổ chức xét tuyển dụng giáo viên cho các trường phổ thông trực thuộc UBND Quận, Huyện nào thì UBND Quận, Huyện đó có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và sở Giáo dục & Đào tạo triển khai tổ chức thực hiện việc xét tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định. Phòng Tổ chức chính quyền và Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận, Huyện có trách nhiệm tham mưa giúp UBND Quận, Huyện trong quá trình xét tuyển dụng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu160/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2002
Ngày hiệu lực29/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 160/2002/QĐ-UB xét tuyển công chức ngạch giáo viên các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 160/2002/QĐ-UB xét tuyển công chức ngạch giáo viên các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu160/2002/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Quốc Triệu
     Ngày ban hành29/11/2002
     Ngày hiệu lực29/11/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 160/2002/QĐ-UB xét tuyển công chức ngạch giáo viên các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội