Quyết định 160/QĐ-UBND

Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu vào tại phụ lục kèm theo Quyết định 1155/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 160/QĐ-UBND 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH VÙNG ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐẦU VÀO TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2016 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH 13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/5/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây Điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu vào đối với địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau:Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 484/TTr-SXD ngày 21/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu vào đối với địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau:

Đơn giá nhân công trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh được xác định thuộc vùng II. Bao gồm: Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Mức lương cơ sở đầu vào LNC = 2.250.000 đồng/tháng.

Các nội dung khác hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016.

Điều 2. Các gói thầu thuộc địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài đã ký hợp đồng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: HCTC, KTTH, CNXDCB, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu160/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 160/QĐ-UBND 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 160/QĐ-UBND 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu160/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành10/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 160/QĐ-UBND 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu tỉnh Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 160/QĐ-UBND 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu tỉnh Bắc Ninh

              • 10/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực