Quyết định 160/QĐ-VPUBND

Quyết định 160/QĐ-VPUBND năm 2017 về Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 160/QĐ-VPUBND 2017 Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực trụ sở Ủy ban Lào Cai


UBND TỈNH LÀO CAI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QĐ-VPUBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH NỘI QUY BẢO VỆ KHU VỰC CẤM TRONG KHU VỰC TRỤ SỞ HĐND VÀ UBND TỈNH LÀO CAI

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP , ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và Thông tư số 33/2002/NĐ-CP Bảo vệ bí mật nhà nước">33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số 38/2005/NĐ-CP">09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg , ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND, ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 8/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Lào Cai

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/QĐ-VPUBND ngày 08/6/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm tại khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Lào Cai

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan trong khu vực Trụ sở HĐND, UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở: KHĐT, Ngoại vụ;
- Công an t
nh (PA83);
- Đội CABVMT;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Chuyên viên;
- CB, CCVC Văn phòng;
- Phòng: TCHC, QTTV;
- Ban Biên tập Cổng TTĐT;
- Trang TTĐT Văn phòng;
- Lưu: VT, TCHC
1.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Vương Trinh Quốc

 

NỘI QUY

BẢO VỆ KHU VỰC CẤM TẠI TRỤ SỞ HĐND VÀ UBND TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 160/QĐ-VPUBND, ngày 10/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh)

- Khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh được quy định là khu vực cấm theo Quyết định số 1751/QĐ-UBND, ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện ra, vào nhằm duy trì an ninh trật tự và phòng, chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước trong khu vực cấm, quy định cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm việc trong các cơ quan thuộc khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh (gồm các cơ quan: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh).

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân Việt Nam đến liên hệ công tác, làm việc tại khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Lào Cai, trừ các trường hợp là khách mời của Tỉnh thuộc một trong các trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác.

Điều 2. Các hành vi bị cấm:

- Sử dụng tt cả cá loại máy móc, phương tiện, thiết bị (máy ảnh, máy điện thoại, máy tính bảng, thiết bị bay không xác định ...) để quay phim, chụp ảnh, ghi hình và vẽ bản đkhu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh. Ngoại trừ lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ.

- Gây ri an ninh, trật tự, gây cản trở hoạt động của khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh; lôi kéo, kích động người khác có hành vi gây mất an ninh, trật tự, có hành vi trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng.

- Mang vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại vào khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Đ phương tiện đi lại không đúng nơi quy định; không được tự ý đi lại những khu vực không có liên quan;

- Nghiêm cm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, hành lang trụ sở và trong khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Trang phục không gọn gàng, ngôn ngữ giao tiếp thiếu văn minh, lịch sự; gây ồn ào làm mất trật tự nơi công sở; không giữ gìn vệ sinh chung.

Điều 3.

- Công dân Việt Nam đến liên hệ công tác, làm việc với các cơ quan trong khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh phải dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra tại Vọng gác vào, lấy thẻ vào và trả thẻ tại Vọng gác ra của cơ quan.

- Người nước ngoài ra, vào khu vực trụ sở HĐND và UBND tỉnh phải có đầy đủ giấy tờ xuất, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi vào Trụ sở HĐND và UBND tỉnh quay phim, chụp ảnh phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ trong Trụ sở HĐND và UBND tỉnh phải tuân theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của nội quy này.

Điều 5. Trách nhiệm của Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu:

- Tuân thủ đúng nguyên tắc, nhiệm vụ theo Thông tư số 01/2011/TT-BCA ngày 18/01/2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng cảnh sát bảo vệ.

- Bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Phối hợp với phòng Quản trị Tài vụ của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc với các cơ quan trong khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Chủ động đề xuất, kiến nghị với Văn phòng UBND tỉnh bố trí các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác bảo vệ Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ các công dân ra, vào ngoài giờ. Yêu cầu chấm dứt các hoạt động ngoài giờ khi không được Thủ trưởng cơ quan cho phép, thực hiện mọi quy định tại Điều 3 Nội quy này.

Điều 6. Trách nhiệm của phòng Quản trị Tài vụ - Văn phòng UBND tỉnh.

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác và làm việc với các cơ quan trong Trụ sở HĐND và UBND tỉnh theo đúng nội quy này.

- Phối hợp với Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trụ sở HĐND và UBND tỉnh trong và ngoài giờ hành chính.

Điều 7. Xử lý vi phạm:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Nội quy khu vực cấm này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Lãnh đạo các cơ quan trong Trụ sở HĐND và UBND tnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra và thực hiện tốt công tác bảo v khu vực cấm ti khu vực Tr sở HĐND và UBND tnh Lào Cai

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nghiêm túc thực hiện nội quy bảo vệ khu vực cấm tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong công tác kiểm soát khách ra, vào làm việc với cơ quan, đơn vị mình./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/QĐ-VPUBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 160/QĐ-VPUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2017
Ngày hiệu lực 10/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/QĐ-VPUBND

Lược đồ Quyết định 160/QĐ-VPUBND 2017 Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực trụ sở Ủy ban Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 160/QĐ-VPUBND 2017 Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực trụ sở Ủy ban Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 160/QĐ-VPUBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Vương Trinh Quốc
Ngày ban hành 10/08/2017
Ngày hiệu lực 10/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 160/QĐ-VPUBND 2017 Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực trụ sở Ủy ban Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 160/QĐ-VPUBND 2017 Nội quy bảo vệ khu vực cấm trong khu vực trụ sở Ủy ban Lào Cai

  • 10/08/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực