Quyết định 1601/QĐ-TTg

Quyết định 1601/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1601/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1601/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3131/TTr-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và có tài khoản, trụ sở làm việc; kinh phí quản lý hành chính nhà nước và kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

2. Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

3. Điều 15 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Các văn bản pháp luật khác liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý có Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm; không quá 03 Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý;

b) Ban Quản lý có bộ máy giúp việc gồm: Văn phòng và một số phòng chuyên môn nghiệp vụ;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trong từng giai đoạn cụ thể, Trường ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định theo thẩm quyền về thành lập tổ chức sự nghiệp thuộc Ban Quản lý.

2. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Ban Quản lý gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ;

b) Biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

3. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (7b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1601/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1601/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2008
Ngày hiệu lực07/11/2008
Ngày công báo19/11/2008
Số công báoTừ số 607 đến số 608
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1601/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1601/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1601/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1601/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/11/2008
        Ngày hiệu lực07/11/2008
        Ngày công báo19/11/2008
        Số công báoTừ số 607 đến số 608
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1601/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1601/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

            • 07/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực