Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu chuyên trách giúp việc về cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu chuyên trách CCHC


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1602/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ PHẬN THAM MƯU CHUYÊN TRÁCH GIÚP VIỆC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Bộ phận Tham mưu chuyên trách giúp việc về cải cách hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu chuyên trách giúp việc về cải cách hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ phận Tham mưu chuyên trách giúp việc về cải cách hành chính (từ đây gọi là Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính) trực thuộc Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổng hợp chương trình, kế hoạch cải cách hành chính do các đơn vị xây dựng trên cơ sở đó lập chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và từng giai đoạn trình Bộ trưởng.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các đề án, dự án, mạng lưới cộng tác viên cải cách hành chính của Bộ trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ trong các lĩnh vực thể chế hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công.

5. Tham gia góp ý về những nội dung liên quan đến cải cách hành chính đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng.

6. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở và ứng dụng công nghệ tin học phục vụ hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

7. Phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn, các đơn vị thuộc Bộ và trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ, của Chính phủ trong từng giai đoạn.

8. Tiếp nhận, nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đơn vị về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ và ngành để kiến nghị với Bộ trưởng và các cơ quan liên quan xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền, Rà soát, kiến nghị về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

9. Xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính của Bộ.

10. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện các đề án, chương trình về cải cách hành chính của Bộ; phối hợp đôn đốc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mệnh lệnh hành chính trực tiếp của Bộ trưởng.

11. Giúp Bộ trưởng tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách hành chính của Bộ; tình hình và kết quả xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đơn vị về thủ tục hành chính của Bộ.

12. Tham gia phối hợp thực hiện các chương trình cải cách hành chính của Chính phủ theo phân công của Bộ trưởng.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế về cải cách hành chính theo quyết định của Bộ trưởng.

14. Quản lý cán bộ, công chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức của Bộ phận; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Bộ phận tham mưu cải cách hành chính có Vụ trưởng là Trưởng Bộ phận, Phó Vụ trưởng là Phó trưởng Bộ phận và các cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

2. Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận tham mưu cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về hoạt động của Bộ phận, bố trí cán bộ, công chức theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thì hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Trưởng Bộ phận tham mưu cải cách hành chính, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng vụ kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Đảng uỷ Bộ;
- Sở VHTT và DL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VP, Vụ TCCB, BPCCHC, MC (100).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1602/2008/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1602/2008/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1602/2008/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu chuyên trách CCHC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu chuyên trách CCHC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1602/2008/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu chuyên trách CCHC

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1602/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu chuyên trách CCHC

            • 10/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực