Quyết định 1602/QĐ-UBND

Quyết định 1602/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1602/QĐ-UBND 2014 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công thương về việc ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Công văn số 858/SCT-QLTM ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Chính phủ và Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (sau đây gọi tắt là NLSH) với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng NLSH. Từ đó, phát triển sản xuất và tiêu dùng NLSH để thay thế một phần nguyên liệu truyền thống hiện nay, góp phần để bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Việc sử dụng NLSH được sự đồng thuận giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG:

1. Lộ trình thực hiện:

Trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện lộ trình bắt buộc như sau:

- Từ ngày 01/01/2015, xăng được kinh doanh để sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ tại địa bàn tỉnh là xăng E5.

- Từ ngày 01/01/2016, xăng được kinh doanh để sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ tại địa bàn tỉnh là xăng E10.

2. Đối tượng thực hiện:

- Tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, Tổng đại lý, Đại lý (cửa hàng bán lẻ xăng, dầu) phải thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 để sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ theo lộ trình nêu trên.

- Sở Công thương, Sở Khoa học - Công nghệ và các sở, ngành liên quan, có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn cho các doanh nghiệp có nhu cầu nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu nhằm phân phối NLSH theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức phổ biến các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công thương về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các văn bản trên, cho các cơ quan quản lý, các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

- Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng NLSH, tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng NLSH.

- Các ngành chức năng phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tổng đại lý, đại lý chuyển đổi các thiết bị để phù hợp cho việc phục vụ kinh doanh xăng E5 tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công thương:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc thống nhất thực hiện phân phối xăng sinh học (E5) trong toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 01/12/2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức bằng nhiều hình thức như phổ biến trực tiếp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công thương về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các văn bản trên cho các cơ quan quản lý, các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

- Định kỳ 03 tháng, phối hợp với Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Đông và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phân phối xăng sinh học trên địa bàn tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

- Yêu cầu và kiểm tra đối với các đầu mối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị này phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình.

- Phối hợp với đơn vị đầu mối phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn, Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tất cả xe ôtô, môtô thuộc nhà nước quản lý (xe công sử dụng xăng) trên địa bàn tỉnh đều phải sử dụng xăng E5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Dự thảo văn bản do Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2014.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

4. Các công ty kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đúng tiến độ.

- Xây dựng hệ thống thông tin về xăng sinh học E5 một cách thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm nhiên liệu sinh học trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối E5 như: cơ chế hỗ trợ đối với việc chuyển đổi các thiết bị phục vụ kinh doanh xăng E5 tại các cửa hàng xăng dầu, cơ chế chiết khấu giá bán và các khuyến mại khác.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận và phân phối nhiên liệu sinh học như: chính sách hoán cải bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cung cấp kế hoạch thực hiện lộ trình, cơ chế, chính sách đại lý và các thông tin liên quan về NLSH về Sở Công thương và các cơ quan truyền thông để phối hợp thực hiện.

 - Định kỳ 03 tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề án về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Lập trang tin về việc sử dụng NLSH được phát định kỳ nhằm phổ biến và cập nhật đến người tiêu dùng những thông tin mới nhất của việc thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống của Chính phủ. Phối hợp với các sở, ngành liên quan để tuyên truyền về việc sử dụng NLSH.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung về việc sử dụng NLSH trong đời sống. Đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, giới thiệu những địa điểm đã đi vào kinh doanh NLSH.

- Thường xuyên thực hiện các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm NLSH, xóa bỏ dần suy nghĩ không đúng của cộng đồng về NLSH, xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng.

- Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền cần để cho người dân, người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh nhận thức cụ thể, rõ ràng lợi ích của việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm NLSH.

6. Các cơ sở kinh doanh xe gắn máy, ô tô:

Phối hợp với doanh nghiệp phân phối, sản xuất NLSH phổ biến về việc thực hiện lộ trình, tư vấn cho người tiêu dùng về việc NLSH vẫn có thể sử dụng tốt cho các loại xe máy, ô tô mà không cần sự thay đổi về kết cấu động cơ.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Phối hợp với Sở Công thương trong việc triển khai Kế hoạch này và chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền tới người dân địa phương về kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống; ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng NLSH.

8. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh:

Phối hợp với Sở Công thương có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong nội bộ tổ chức mình và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng NLSH.

Kế hoạch sẽ được cập nhật và điều chỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh, gửi báo cáo về Sở Công thương để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1602/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1602/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1602/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1602/QĐ-UBND 2014 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1602/QĐ-UBND 2014 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1602/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1602/QĐ-UBND 2014 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1602/QĐ-UBND 2014 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống Bà Rịa Vũng Tàu

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực