Quyết định 1604/QĐ-UBND

Quyết định 1604/QÐ-UBND năm 2017 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

Quyết định 1604/QÐ-UBND 2017 chuẩn hóa thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giáo dục Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 1199/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Giáo dục Ủy ban huyện xã Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 11/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1604/QÐ-UBND 2017 chuẩn hóa thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giáo dục Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 39 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định:

1. Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.

2. Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014, Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015, Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định sao y bản chính số 18/SYQĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016, Quyết định sao y bản chính số 19/SYQĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016, Quyết định sao y bản chính số 20/SYQĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016, Quyết định sao y bản chính số 21/SYQĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1604 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Tên thủ tục hành chính

I.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

4

Giải thể trường trung học phổ thông

5

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

6

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

7

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

8

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

9

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

10

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

11

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

12

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

13

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

14

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

15

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

16

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

17

Xin học lại tại trường trung học phổ thông

18

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên

19

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

20

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

21

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

22

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

23

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

24

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

25

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

26

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

27

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

28

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

29

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

30

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

32

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục

33

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

II.

LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

1

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

2

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

3

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

III.

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

2

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1604/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1604/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1604/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1604/QÐ-UBND 2017 chuẩn hóa thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giáo dục Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1604/QÐ-UBND 2017 chuẩn hóa thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giáo dục Cần Thơ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1604/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
      Người kýLê Văn Tâm
      Ngày ban hành21/06/2017
      Ngày hiệu lực21/06/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/2018
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1604/QÐ-UBND 2017 chuẩn hóa thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giáo dục Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1604/QÐ-UBND 2017 chuẩn hóa thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giáo dục Cần Thơ