Quyết định 1604/QĐ-TLĐ

Quyết định 1604/QĐ-TLĐ năm 2007 thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Công đoàn Việt Nam do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1604/QĐ-TLĐ thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Công đoàn Việt Nam


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1604/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI X CĐVN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X CĐVN;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X CĐVN gồm:

I. TIỂU BAN CHUẨN BỊ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ: GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TLĐ, Trưởng Tiểu ban.

2. Đ/c Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đ/c Hoàng Ngọc Thanh, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực.

4. Đ/c Mai Đức Chính, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

5. Đ/c Nguyễn Văn Ngàng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

6. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên

7. Đ/c Nguyễn Viết Vượng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

8. Đ/c Dương Văn Sao, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

9. Đ/c Trần Văn Lý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

10. Đ/c Nguyễn Thị Thu, UVBCH TLĐ, Uỷ viên.

11. Đ/c Tạ Đặng Mạnh, Uỷ viên BCH TLĐ, Uỷ viên .

12. Đ/c Đỗ Ngọc Đãng, UVBCH TLĐ, Uỷ viên.

13. Đ/c Phùng Huy Dật, Phó Ban BHLĐ TLĐ, Uỷ viên.

* Nhiệm vụ: Dự thảo báo cáo của BCH TLĐ khoá IX trình Đại hội X; tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến đóng góp của các cấp công đoàn, cuả các chuyên gia trong và ngoài hệ thống công đoàn; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Đoàn Chủ tịch và trình Ban Chấp hành cho ý kiến trước khi trình Đại hội X CĐVN thông qua.

II. TIỂU BAN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CĐVN, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TLĐ, Trưởng Tiểu ban.

2. Đ/c Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, Phó Trưởng tiểu ban.

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVĐCT, Trưởng ban Tổ chức TLĐ, Phó trưởng Tiểu ban thường trực.

4. Đ/c Vũ Khang, UVĐCT, Chủ nhiệm UBKT TLĐ, Phó trưởng Tiểu ban .

5. Đ/c Lê Vân Trình, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

6. Đ/c Nguyễn Xuân Hồng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

7. Đ/c Đỗ Đăng Hiếu, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

8. Đ/c Nguyễn Huy Cận, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

9. Đ/c Phan Viết Thông, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên.

10. Đ/c Lê Thanh Khương, UVBCH TLĐ, Uỷ viên.

12. Đ/c Đỗ Minh Nghĩa, UVBCH TLĐ, Uỷ viên.

13. Đ/c Nguyễn Xuân Nga, UVBCH TLĐ, Uỷ viên.

14. Đ/c Nguyễn Ngọc Trung, Phó Ban Tổ chức TLĐ, Uỷ viên.

16. Đ/c Trần Văn Thuật, Phó Ban Tổ chức TLĐ, Uỷ viên.

16. Đ/c Hoàng Vinh Quang , Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan TLĐ, Uỷ viên.

17. Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch CĐ Hàng không VN, Uỷ viên.

18. Đ/c Lê Thanh Hà, Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn, Uỷ viên.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN.

- Dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức nghiên cứu hội thảo, hướng dẫn các cấp CĐ thảo luận tổng hợp ý kiến của Đại hội CĐ các cấp.

- Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Điều lệ sửa đổi trình Đại hội X CĐVN thông qua.

III. TIỂU BAN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI: GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TLĐ, Trưởng Tiểu ban.

2. Đ/c Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đ/c Hoàng Ngọc Thanh, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

4. Đ/c Mai Đức Chính, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

5. Đ/c Nguyễn Văn ngàng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

6.Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Uỷ viên.

7. Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UV Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức TLĐ, Uỷ viên Thường trực.

8. Đ/c Vũ Khang, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT TLĐ, Uỷ viên.

9. Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh, UVĐCT, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Uỷ viên.

10. Đ/c Nguyễn Xuân Hồng, UVĐCT, Chủ tịch CĐ Nông nghiệp &PTNT Việt Nam, Uỷ viên.

11. Đ/c Trần Văn Chính, UVBCH, Chánh văn phòng Đảng đoàn, Phó Ban Tổ chức TLĐ, Uỷ viên.

* Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các cấp công đoàn về nội dung phương pháp tiến hành công tác nhân sự, cơ cấu BCH và đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

- Xây dựng Đề án cơ cấu Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ khoá X

- Báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư, chuẩn bị báo cáo trình Đại hội X

IV. TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Đ/c Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban gồm 02 bộ phận:

A. BỘ PHẬN TUYÊN TRUYỀN, KHÁNH TIẾT, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Hoàng Ngọc Thanh, UV Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Trưởng bộ phận.

2. Đ/c Trần Tiến Hoà, UVBCH, Trưởng ban Tuyên giáo TLĐ, Phó Trưởng bộ phận.

3. Đ/c Trần Văn Lý, UVĐCT, Trưởng ban Đối ngoại TLĐ, Uỷ viên.

4. Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh, UVĐCT, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Uỷ viên.

5. Đ/c Lê Vân Trình, UVĐCT, Viện trưởng Viện NCKHKTBHLĐ, Uỷ viên .

6. Đ/c Vương Văn Việt, UVBCH, Tổng Biên tập Báo Lao động, Uỷ viên.

7. Đ/c Ngô Thị Mến, UVBCH, Tổng Biên tạp Tạp chí LĐ&CĐ, Uỷ viên.

8. Đ/c Hoàng Huy Loạt, UVBCH TLĐ, Chủ tịch CĐ Bưu điện Việt Nam, Uỷ viên.

9. Đ/c Nguyễn Ngọc Bạn, UVBCH TLĐ, Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN, Uỷ viên.

10. Đ/c Đỗ Ngọc Đãng, UVBCH, Phó Văn phòng TLĐ, Uỷ viên.

11. Đ/c Trương Thanh Cần, Phó Ban Tuyên giáo TLĐ, Uỷ viên.

12. Đ/c Trần Dũng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lao động, Uỷ viên.

13. Đ/c Nguyễn Mạnh Quang,Tổng Biên tập Tạp chí BHLĐ, Uỷ viên.

14. Đ/c Trần Văn Thuỷ, Phó Ban Chính sách KTXH TLĐ, Uỷ viên.

15. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền, Phó Ban Tuyên giáo TLĐ, Uỷ viên.

* Nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền Đại hội CĐ các cấp và Đại hội X CĐVN trên các phương tiên thông tin đại chúng.

- Nắm tình hình tư tưởng đoàn viên, CNVCLĐ trước, trong và sau Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội X CĐVN.

- Đề xuất các biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất nhằm bảo đảm phương châm: “ Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, thiết thực, tiết kiệm”.

- Tổ chức tuyên truyền , khánh tiết Đại hội X CĐVN.

B. BỘ PHẬN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, UV Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐ, Trưởng bộ phận.

2. Đ/c Nguyễn Huy Lập, UVBCH, Trưởng ban Tài Chính TLĐ, Phó bộ phận.

3. Đ/c Đỗ Xuân Học, UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT TLĐ, Phó bộ phận.

4. Đ/c Lê Quốc Thuỵ, Phó Văn phòng TLĐ, Phó bộ phận.

5. Đ/c Nguyễn Văn Pháp, UVBCH, Trưởng ban Cán sự CĐ CAND, Uỷ viên .

6. Đ/c Tạ Văn Đồng, Phó ban Tài chính TLĐ, Uỷ viên.

7. Đ/c Đặng Quang Điều, Phó Ban Chính sách KTXH TLĐ, Uỷ viên.

8. Đ/c Trần Văn Thuỷ, Phó ban Chính sách KTXH TLĐ, Uỷ viên.

9. Đ/c Nguyễn Duy Vy, Phó ban Pháp luật TLĐ, Uỷ viên.

10. Đ/c Nguyễn Ngọc Trung, Phó Ban Tổ chức TLĐ, Uỷ viên.

11. Đ/c Võ Văn Nhật, Phó ban Đối ngoại TLĐ, Uỷ viên.

12. Đ/c Nguyễn Thị Nhung, Phó ban Đối ngoại TLĐ, Uỷ viên.

13. Đ/c Hoàng Minh Chính, Giám đốc Công ty Du lịch CĐVN, Uỷ viên.

14. Đ/c Bùi Đình Hòa, Giám đốc Nhà khách TLĐ, Uỷ viên.

15. Đ/c Ngô Minh Đông, Phó Văn phòng VP B - Nhà khách TLĐ, Uỷ viên.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện vật chất cho Đại hội, tổ chức phục vụ Đại hội X CĐVN.

- Dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổng hợp chi phí tổ chức Đại hội X CĐVN

- Tiếp đoàn viên, CNVCLĐ đến phản ảnh và gửi kiến nghị.

Điều 2. Các đồng chí Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các thành viên và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch TLĐ sẽ thành lập các tổ chuyên viên giúp việc các Tiểu ban. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ chuyên viên do Tiểu ban phân công.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 433/QĐ-TLĐ ngày 03/4/2007 và Quyết định số 825/QĐ-TLĐ ngày 04/7/2007 của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Các Ban TLĐ, đơn vị trực thuộc TLĐ và các đồng chí tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều IV
- Lưu VT, ToC TLĐ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1604/QĐ-TLĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1604/QĐ-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1604/QĐ-TLĐ

Lược đồ Quyết định 1604/QĐ-TLĐ thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Công đoàn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1604/QĐ-TLĐ thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Công đoàn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1604/QĐ-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1604/QĐ-TLĐ thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Công đoàn Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1604/QĐ-TLĐ thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Công đoàn Việt Nam

             • 18/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực