Quyết định 1604/QĐ-UBND

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604 /QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 837/SNN-PTNT ngày 25/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 gồm các nội dung sau:

1. Mục đích

a. Cung cấp thông tin cho các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất các tiêu chuẩn cần đạt, từ đó so sánh với hiện trạng sản phẩm để triển khai tổ chức sản xuất nhằm bảo đảm nâng cấp, phát triển các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Đề án OCOP.

b. Làm cơ sở để cán bộ ở huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), cấp tỉnh sử dụng để tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất trong xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức sản xuất - kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm theo tiêu chuẩn.

c. Làm căn cứ đánh giá, xếp hạng sản phẩm của Đề án OCOP ở cấp huyện, cấp tỉnh.

2. Nội dung của Bộ Tiêu chí sản phẩm OCOP, gồm 3 phần:

a. Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm)

- Sản xuất

- Phát triển sản phẩm

- Sức mạnh cộng đồng

b. Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm)

- Tiếp thị

- Câu chuyện về sản phẩm

c. Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm)

- Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm

- Cơ hội tiếp thị toàn cầu

3. Phân hạng sản phẩm

Tổng điểm Bộ Tiêu chí: 100 điểm và được xếp 5 hạng:

- Hạng 5 sao (*****): 90-100 điểm: Đạt tiêu chuẩn chất lượng, có thể xuất khẩu.

- Hạng 4 sao (****): 70 - 89 điểm: Sản phẩm được công nhận trên toàn quốc, có thể nâng câp để xuất khẩu

- Hạng 3 sao (***): 50-69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao.

- Hạng 2 sao (**) 30-49 điểm: Sản phẩm có thể phát triển lên hạng 3 sao.

- Hạng 1 sao (*) Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

(Kèm theo Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Giám đốc các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1604/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1604/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1604/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1604/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1604/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình

            • 13/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực