Quyết định 1605/QĐ-TTg

Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2015 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1605/QĐ-TTg Danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Điều 2.

1. Bộ trưởng các bộ chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành các vấn đề được luật giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

2. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

6. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCNS
- Trợ lý Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL (3b). XĐ

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 QUC HỘI KHÓA XIII
(Kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình ban hành

1.

Luật tổ chức Chính phủ, 01/01/2016

Nghị định của Chính phủ quy định cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Tháng 10/2015

2.

Luật tổ chức chính quyền địa phương, 01/01/2016

Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương

Tháng 10/2015

3.

Luật thú y, 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, BTài chính

Tháng 4/2016

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ

Tháng 4/2016

5.

Luật tài nguyên, môi trường bin và hải đảo, 01/7/2016.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Tháng 3/2016

6.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Tháng 3/2016

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban , hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Tháng 3/2016

8.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 01/7/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan

Tháng 02/2016

9.

Luật an toàn, vệ sinh lao động, 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, BY tế, BTài chính, các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2016

10.

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành có liên quan

Tháng 4/2016

11.

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tài nạn lao động theo hình thức tự nguyện (Bao gồm việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành có liên quan

Tháng 01/2018

12.

Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan

Tháng 4/2016

13.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành có liên quan

Tháng 5/2016

14.

Luật nghĩa vụ quân sự, 01/01/2016

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe.

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2015

15.

Nghị định của Chính phủ quy định ngành, nghề đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phù hợp với yêu cầu Quân đội; công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn- gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2015

16.

Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2015

17.

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ; chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và thân nhân của quân nhân dự bị

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2015

18.

Luật ngân sách nhà nước, 01/01/2017

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 01/2016

19.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 3/2016

20.

Nghđịnh của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 3/2016

21.

Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 4/2016

22.

Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 02/2016

23.

Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 02/2016

24.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 3/2016

25.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Tháng 8/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1605/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1605/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1605/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1605/QĐ-TTg Danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1605/QĐ-TTg Danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1605/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1605/QĐ-TTg Danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1605/QĐ-TTg Danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

         • 15/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực