Quyết định 1605/QĐ-UBND

Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2015 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1605/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quyết định sử dụng lao động lao động nước ngoài Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1605/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 102/2013/NĐ-CP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động, Thương binh hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 432/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 27/02/2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 480/SNV-QLSN ngày 19/3/2015 về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP;

Thời hạn ủy quyền là 12 tháng.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định này và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH; (để b.cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b.cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUBTP: Đ/c CVP, Đ/c PCVP ĐĐ Hồng, các Phòng: VX, NC, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue), SNV (5b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1605/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1605/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực15/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1605/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1605/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quyết định sử dụng lao động lao động nước ngoài Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1605/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quyết định sử dụng lao động lao động nước ngoài Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1605/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành15/04/2015
        Ngày hiệu lực15/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1605/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quyết định sử dụng lao động lao động nước ngoài Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1605/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quyết định sử dụng lao động lao động nước ngoài Hà Nội

            • 15/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực