Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH về sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đã được thay thế bởi Quyết định 07/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ NGhị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây về sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng và Giám đốc các cơ sở dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề nhằm mục đích:

1. Thực hiện chuẩn hoá trình độ giáo viên dạy nghề theo các quy định hiện hành của pháp luật;

2. Sử dụng giáo viên dạy nghề theo đúng trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo;

3. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề.

Điều 2. Quy định này được áp dụng đối với:

- Giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề (trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề và các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng kỹ thuật có chức năng và nhiệm vụ dạy nghề);

- Cán bộ quản lý (đạt chuẩn giáo viên) ở các cơ sở dạy nghề có tham gia giảng dạy.

Chương 2:

SỬ DỤNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Điều 3. Giáo viên được tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động trước ngày quy định này có hiệu lực mà chưa đạt trình độ chuẩn về chuyên môn theo quy định tại Điều 11 và Điều 20 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề phải được bồi dưỡng, đào tạo hoặc đào tạo lại để đạt trình độ chuẩn.

Điều 4.

1. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm hướng dẫn cho giáo viên tập sự hoặc thử việc những nội dung chủ yếu sau đây:

- Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dạy nghề;

- Nghĩa vụ của công chức quy định tại Điều 6 Pháp lệnh cán bộ, công chức (nếu giáo viên là công chức);

- Hiểu biết có hệ thống về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề; Điều lệ trường dạy nghề hoặc Quy chế trung tâm dạy nghề; nội quy của cơ sở dạy nghề; Quy định về chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề....

- Luyện tập soạn đề cương bài giảng, giáo án; giảng thử và những công việc khác có liên quan đến công tác giảng dạy.

2. Trong thời gian tập sự, thử việc, cơ sở dạy nghề cần tạo điều kiện và có kế hoạch để giáo viên tập sự tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

3. Cơ sở dạy nghề phải có quyết định bằng văn bản cử người hướng dẫn tập sự, thử việc. Mỗi giáo viên tập sự, thử việc phải có một người hướng dẫn. Người hướng dẫn tập sự phải có năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ sư phạm, có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5.

1. Cơ sở dạy nghề phải sử dụng giáo viên dạy nghề phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch giáo viên dạy nghề, hoặc thoả thuận trong hợp đồng lao động. Trong trường hợp phải bố trí giáo viên giảng dạy các môn học, hướng dẫn thực hành nghề khác với các môn học, ngành, nghề mà giáo viên đã được đào tạo thì phải đào tạo lại trước khi bố trí giảng dạy, hướng dẫn;

2. Ngoài số giờ tiêu chuẩn, cơ sở dạy nghề không được bố trí dạy vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn đối với giáo viên chuyên nghiệp; không quá 1/3 số giờ tiêu chuẩn đối với giáo viên kiêm chức và tổng số thời gian dạy vượt không quá 200 giờ trong 1 năm học.

Chương 3:

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Điều 6. Tổ chức bồi dưỡng trình độ cho giáo viên dạy nghề theo 3 hình thức sau:

- Bồi dưỡng chuẩn hoá cho giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn, hoặc tiêu chuẩn của chức danh đang đảm nhiệm;

- Bồi dưỡng thường xuyên cho tất cả giáo viên;

- Bồi dưỡng nâng cao cho tất cả hoặc một bộ phận giáo viên tuỳ theo yêu cầu của nghề nghiệp và nhiệm vụ được phân công.

Điều 7.

1. Nội dung bồi dưỡng chuẩn hoá:

- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề;

- Nghiệp vụ sư phạm;

- Ngoại ngữ;

- Tin học;

- Những nội dung khác mà tiêu chuẩn chức danh quy định.

2. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:

- Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các quy định về dạy nghề;

- Kiến thức chuyên môn, những tiến bộ khoa học, công nghệ mới thuộc chuyên môn giảng dạy;

- Kỹ năng nghề (bao gồm cả việc sử dụng những thiết bị sản xuất hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến của nghề...)

- Phương pháp giảng dạy, phương pháp xây dựng chương trình và sử dụng phương tiện dạy học mới.

- Ngoại ngữ.

- Tin hoc.

3. Nội dung bồi dưỡng nâng cao gồm:

- Những vấn đề do yêu cầu công việc và nghề nghiệp;

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực thực hành;

- Các tiêu chuẩn quy định của chức danh cao hơn.

Điều 8.

1. Bồi dưỡng thường xuyên được tiến hành theo kế hoạch bồi dưỡng định kỳ hàng năm của Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở dạy nghề với các hình thức tổ chức sau:

- Tập huấn về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giảng dạy;

- Bồi dưỡng chuyên đề;

- Tham quan, nghiên cứu, khảo sát thực tế;

- Hội thảo khoa học.

2. Bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng cao trình độ được tiến hành với các hình thức tổ chức sau:

- Tập trung hoặc tại chức;

- Thực tập nâng cao tay nghề.

Điều 9. Việc bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề được tổ chức thực hiện tại các cơ sở dưới đây:

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm kỹ thuật được tổ chức tại các trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật, đại học sư phạm kỹ thuật;

2. Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ mới được tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, các Viện nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ có ngành nghề đào tạo phù hợp; doanh nghiệp có thiết bị, phương tiện, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại;

3. Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề được tổ chức tại các trường dạy nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đủ điều kiện;

4. Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho giáo viên dạy nghề tổ chức tại các cơ sở có tư cách pháp nhân, có điều kiện đảm bảo chất lượng và thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

Điều 10. Giáo viên dạy nghề các cơ sở công lập, bán công (giáo viên hưởng lương từ ngân sách) được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật; giáo viên hợp đồng được cử đi bồi dưỡng được hưởng quyền lợi mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng lao động.

Điều 11. Hàng năm, giáo viên dạy nghề phải lập và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng.

Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả tự bồi dưỡng của giáo viên.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổng cục Dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý dạy nghề của các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn cơ sở dạy nghề công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện Quy định này;

2. Lập kế hoạch, dự trù kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; khai thác có hiệu quả các nguồn lực và thực hiện xã hội hoá công tác bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

3. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và xử lý các cơ sở dạy nghề vi phạm quy định này.

Điều 13. Cơ quan quản lý dạy nghề của các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên đối với các cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo tình hình thực hiện công tác sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề về Tổng cục dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Điều 14. Các cơ sở dạy nghề căn cứ vào yêu cầu xây dựng và phát triển, trình độ hiện có của đội ngũ giáo viên, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề cho từng giai đoạn, từng năm học. Đảm bảo thực hiện giáo viên được luân phiên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chu kỳ 5 năm/lần, bồi dưỡng công nghệ mới 2 năm/lần; được bồi dưỡng nâng cao theo yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện lên cơ quan chủ quản và Tổng cục dạy nghề.

Điều 15. Từng cơ sở dạy nghề có thể mở lớp, hoặc kết hợp với các cơ sở dạy nghề khác trên địa bàn, lãnh thổ hay cùng ngành để mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ hoặc cử giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng do các cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện.

Điều 16. Các cơ sở dạy nghề cần sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để giáo viên dạy nghề tham gia học tập, bồi dưỡng theo quy định này; Hoàn thành việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên dạy nghề hiện có trước năm 2007.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1607/2002/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2002
Ngày hiệu lực04/01/2003
Ngày công báo05/03/2003
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1607/2002/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành20/12/2002
        Ngày hiệu lực04/01/2003
        Ngày công báo05/03/2003
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2007
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề