Quyết định 161/2012/QĐ-UBND

Quyết định 161/2012/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 161/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh thu gom rác thải sinh hoạt Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ THỊ XÃ TỪ SƠN.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 7 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2013. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh; các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP.Chính phủ; các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Thành viên UBND tỉnh;
- LĐ PVUBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,KTTH,PVPTH,CVP,TH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ THỊ XÃ TỪ SƠN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 161 /2012/QĐ-UBND ngày 28 /12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phí vệ sinh là khoản tiền mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải trả khi được các Tổ vệ sinh của UBND xã, phường trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn cung cấp dịch vụ vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn.

Điều 2. Đối tượng nộp phí: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn được Tổ vệ sinh của xã, phường thu gom, vận chuyển rác thải đến điểm tập kết.

Điều 3. Đơn vị thu phí: UBND xã, phường trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Mức thu phí:


STT

Đối tượng thu phí

Mức thu phí

I

Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh

 

1

Tại các Phường

15.000 đồng/hộ/tháng

2

Tại các xã

10.000 đồng/hộ/tháng

II

Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhỏ

 

1

Tại các Phường

80.000 đồng/hộ/tháng

2

Tại các xã

50.000 đồng/hộ/tháng

III

Trường học, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, ký túc xá

 

1

Tại các Phường

100.000 đồng/đơn vị/tháng

2

Tại các xã

80.000 đồng/đơn vị/tháng

IV

Bệnh viện, cơ sở y tế khám chữa bệnh, chợ, nhà ga, bến tầu, bến xe.

 

1

Tại các Phường

160.000 đồng/m3

2

Tại các xã

150.000 đồng/m3

V

Cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ an uống

 

1

Tại các Phường

160.000 đồng/m3

2

Tại các xã

150.000 đồng/m3

VI

Các công trình xây dựng

160.000 đồng/m3 hoặc 0,05% giá trị xây lắp công trình

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí:

1. Quản lý:

Tiền thu phí vệ sinh là một khoản thu không cân đối và quản lý qua ngân sách xã, phường; UBND xã, phường giao cho các tổ vệ sinh trực tiếp thu phí và nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Sử dụng:

- Chi cho công tác tổ chức hoạt động thu gom rác thải (tiền công, tiền mua xe chở rác, công cụ, dụng cụ, sửa chữa trang thiết bị thu gom rác, sửa chữa nhỏ điểm tập kết và các chi phí liên quan khác…);

- Chi cho công tác quét, thu gom rác hè, đường phố một số tuyến phố do UBND xã, phường thực hiện;

- Chi in ấn biên lai thu phí, tiền phụ cấp cho người trực tiếp thu; các khoản chi khác phục vụ công tác thu phí.

Sử dụng phí vệ sinh thu được theo nội dung nêu trên. Phí vệ sinh thu được trong năm không sử dụng hết được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành:

- UBND Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn Thành phố, thị xã tổ chức việc thu phí, quản lý và sử dụng phí vệ sinh bảo đảm đúng quy định.

- Các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế Bắc Ninh, các cơ quan liên quan; UBND Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Giao UBND các huyện, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương xây dựng mức thu cụ thể đối với các đối tượng cho phù hợp (nhưng không quá mức quy định của Thành phố Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn quy định tại Quyết định này); trình HĐND huyện thông qua, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP.Chính phủ; các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Thành viên UBND tỉnh;
- LĐ PVUBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,KTTH,PVPTH,CVP,TH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu161/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 161/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh thu gom rác thải sinh hoạt Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 161/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh thu gom rác thải sinh hoạt Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu161/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 161/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh thu gom rác thải sinh hoạt Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 161/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh thu gom rác thải sinh hoạt Bắc Ninh

           • 28/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực