Quyết định 161/QĐ-UBND

Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 161/QĐ-UBND 2019 về quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 703/TTr-CAT ngày 08/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

2. Các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

1. Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều hành.

2. Quỹ phòng, chống tội phạm được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

3. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán, thanh tra đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác. Số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 4. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh được thành lập và hình thành từ các nguồn thu

1. Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh đã được hình thành từ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kinh phí hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó:

a) Nếu khoản tài trợ, hỗ trợ, huy động bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ thì cơ quan quản lý quỹ trực tiếp nhận và nộp tiền vào quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh;

b) Nếu khoản tài trợ bằng trang thiết bị, phương tiện, tài sản thì Sở Tài chính tỉnh tiếp nhận quản lý, bảo quản và được xử lý như sau:

- Trường hợp các loại trang thiết bị, phương tiện, tài sản phù hợp với hoạt động phòng, chống tội phạm thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đánh giá lại giá trị trang thiết bị, phương tiện, tài sản, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định và cấp trang thiết bị, phương tiện, tài sản cho các đơn vị quản lý, sử dụng; làm thủ tục ghi thu cho ngân sách tỉnh, ghi chi cho các đơn vị được giao theo giá trị của tài sản đã được đánh giá lại.

Các đơn vị tiếp nhận trang thiết bị, phương tiện, tài sản có trách nhiệm mở sổ theo dõi và quản lý, sử dụng tài sản được cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Trường hợp các loại trang thiết bị, phương tiện, tài sản không phù hợp với hoạt động phòng, chống tội phạm thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền thu được sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản (nếu có) chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh. Đồng thời làm thủ tục ghi thu cho ngân sách tỉnh và ghi chi cho quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh số tiền này.

Điều 5. Nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống các loại tội phạm. Mức thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, nhưng tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

- Trình tự, thủ tục thưởng:

Đơn vị có cá nhân, tập thể có thành tích trong đấu tranh chống tội phạm lập báo cáo đề nghị khen thưởng, kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, đề xuất.

Căn cứ thành tích của từng tập thể, cá nhân và quy định về mức thưởng, Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thưởng.

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh ủy nhiệm chi cho Kho bạc nhà nước tỉnh chuyển tiền cho đơn vị lập hồ sơ đề nghị thưởng. Đơn vị lập hồ sơ đề nghị thưởng chịu trách nhiệm trao tiền thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân được thưởng.

2. Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất khó khăn đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Công an tỉnh

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định.

- Được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp cho Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh.

- Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm theo định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính

- Rà soát số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh được hình thành từ Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyển bố trí tạo nguồn Qũy phòng, chống tội phạm của tỉnh theo Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

- Đề xuất bố trí ngân sách hỗ trợ nguồn kinh phí cho hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc được ban hành mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật đó.

3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, CAT, NC.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 161/QĐ-UBND 2019 về quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 161/QĐ-UBND 2019 về quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu161/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành16/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 161/QĐ-UBND 2019 về quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 161/QĐ-UBND 2019 về quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh

              • 16/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực