Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT 2017 thực hiện 1076/QĐ-TTg phát triển thể thao trường học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/QĐ-BGDĐT

Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI QUYT ĐNH S1076/QĐ-TTG NGÀY 17/6/2016 CA THNG CHÍNH PH PHÊ DUYT Đ ÁN “TNG TH PHÁT TRIN GIÁO DC TH CHT VÀ THỂ THAO TRƯNG HC GIAI ĐON 2016-2020, ĐNH HƯNG ĐN NĂM 2025” CA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

n cứ Nghị định s123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Vụ Công tác học sinh, sinh viên chtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đ b/c);
- BT. Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTTN&NĐ của QH;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia GD;
- Các bộ liên quan;
- UBND các tỉnh TP;
- Hội khuyến học Việt Nam;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, QĐ;
- Đăng Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1076/QĐ-BGDĐT NGÀY 17/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT Đ ÁN “TNG THPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THCHẤT VÀ THTHAO TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm v

Thời gian

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

I

Giai đoạn 2017-2020

 

 

 

 

1

Ban hành văn bản hưng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết đnh số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển giáo dục thchất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hưng đến năm 2025 (gọi tắt là: Quyết định số 1076)

5/2017

Văn bản hướng dẫn

Vụ CTHSSV

Các cơ sở giáo dục, đào tạo

2

Tuyên truyền về Quyết định và kế hoạch triển khai Quyết định số 1076 của ngành Giáo dục.

Hàng năm

Kịch bản, tài liệu

Văn phòng Bộ, Vụ CTHSSV

Báo đài PT, TH TW và địa phương

3

Biên soạn các tài liệu hướng dẫn phát triển vận động cho trẻ Mầm non

2017-2020

Tài liệu

Vụ CTHSSV

Vụ GD MN

4

Biên soạn các tài liệu hưng dẫn tập luyện thdục, thể thao cho học sinh phổ thông; tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh, sinh viên.

2017-2020

Tài liệu, sách

Vụ CTHSSV

Vụ GD TH, GD TrH, GD ĐH

5

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có thành tích và đóng góp tích cực cho công tác giáo dục thể chất (GDTC), thể thao trường học.

Hàng năm (từ năm 2018)

Báo cáo, danh sách khen thưởng

Vụ CTHSSV

Bộ GDĐT, UBND các cấp, các SGDĐT

6

Tổ chức tập huấn về GDTC cho trẻ em Mầm non

2018-2020

Tài liệu

Vụ GD MN, Vụ CTHSSV

Vin khoa học GD VN

7

Tổ chức góp ý chương trình giáo dục Phổ thông, môn học GDTC các cấp: Tiu học, THCS, THPT.

2018-2020

Chương trình, sách giáo khoa

Ban PTCT, V GD TH, Vụ GD TrH, Vụ CTHSSV

Viện khoa học GD VN

8

Tchức tập huấn thực hiện chương trình và sách về GDTC

2019-2020

Sách, tài liệu và lớp tập huấn

Vụ GD TH, GD TrH, Vụ CTHSSV

Cục NG và cán bộ quản lý giáo dục; Viện KH GD VN

9

Tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em và phương pháp dạy học thể dục (GDTC) ở các trường TH, THCS, THPT.

2018-2020

Tài liệu và hội nghị

Cục NG và cán bộ quản lý giáo dục, Vụ CTHSSV

Viện KH GD VN

10

Tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp, nội dung kiểm tra, đánh giá công tác GDTC đối với giáo dục phổ thông.

2018-2020

Tài liệu

Vụ: GD TH, GD TrH, Vụ CTHSSV

Viện khoa học GD VN

13

Tổ chức các đại hội, hội thi và các giải thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên.

Hàng năm

Chương trình, điều lệ

Vụ CTHSSV

TC TDTT- BVHTTDL

11

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thành lập và tổ chức hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ thể dục, thể thao của HS, SV.

2017

Văn bản hướng dẫn

Vụ CTHSSV

TC TDTT- BVHTTDL

12

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn Bơi trong các cơ sở giáo dục phthông, từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non

2017-2020

Tài liệu

Vụ CTHSSV

TC TDTT- BVHTTDL

13

Tổ chức việc dạy và học võ cổ truyền Việt Nam trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo.

Hàng năm

Tài liệu tập hun

Vụ CTHSSV

TC TDTT- BVHTTDL

14

Tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục Đại học về việc triển khai đổi mới chương trình, giáo trình phương pháp GDTC và hoạt động thể thao trường học.

2017-2020

Kế hoạch kiểm tra

Vụ GD ĐH; Vụ CTHSSV

Cục NG và cán bộ quản lý giáo dục;

15

Tổ chức kiểm tra việc xây dựng cơ sở vật chất (bao gồm nhà tập, sân tập, trang thiết bị, dụng cụ...) phục vụ GDTC và thể thao trường học, gắn với triển khai Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thdục, thể thao quốc gia tại các địa phương.

Hàng năm

Công văn hướng dẫn

Cục CSVC; Vụ CTHSSV

Vụ kế hoạch tài chính, các sở GDĐT

16

Xây dựng chương trình phối hợp giữa ngành Thể dục, thể thao với ngành Giáo dục trong việc quản lý sử dụng các công trình thể thao có trên địa bàn phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học tại địa phương.

8/2017

Chương trình phối hợp

Vụ CTHSSV

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

17

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ GDTC và thể thao trường học; hệ thống văn bản quy định về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Hàng năm

Kế hoạch kiểm tra

Cục CSVC, Vụ kế hoạch tài chính

Vụ CT HSSV

18

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy và học cho đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong nhà trường

Hàng năm

Kế hoạch

Vụ CTHSSV

Cục NG và cán bộ quản lý giáo dục

19

Kiểm tra việc tổ chức đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục, th thao.

2017-2020

Kế hoạch, chương trình

Cục NG và cán bộ quản lý giáo dục, Vụ CTHSSV

Vụ tổ chức cán bộ

20

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học.

11/2018

Quyết định của TTg CP

Vụ CTHSSV

Các vụ: TCCB, GDTH, GDTrH, GDĐH

21

Triển khai hình thức đối tác công - tư (PPP) trong đầu tư xây dựng các công trình phục vụ GDTC và thể thao trường học; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong quá trình thực hiện Đề án

2018

Văn bản

Cục CSVC, Vụ CTHSSV

Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế

II

Định hướng đến năm 2021-2025

 

 

 

 

1

Tiếp tục hưng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiện quả giáo dục thể chất trong các nhà trưng

Hàng năm

Văn bản

Các vụ bậc học, Vụ CTHSSV

Vụ TC CB, Vụ CT HSSV

2

Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học chỉ đạo và tổ chức cho HS, SV thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao, đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; thưng xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cho HS, SV, duy trì tập luyện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.

Hàng năm

Chương trình, hoạt động

Vụ CTHSSV

Vụ Tổ chức cán bộ

3

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dng cụ phục vụ GDTC và thể thao trường học; hai ngành Giáo dục và Thể thao phối hợp khai thác, sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ GDTC và thể thao trường học

Hàng năm

Văn bản phối hợp

Vụ CTHSSV

TCTDTT - Bộ VHTTDL

4

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tiến độ thực hiện Đề án và báo cáo

Hàng năm

Tổng kết, báo cáo

Vụ CTHSSV

Vụ TCCB

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1611/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1611/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2017
Ngày hiệu lực10/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1611/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT 2017 thực hiện 1076/QĐ-TTg phát triển thể thao trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT 2017 thực hiện 1076/QĐ-TTg phát triển thể thao trường học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1611/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành10/05/2017
        Ngày hiệu lực10/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT 2017 thực hiện 1076/QĐ-TTg phát triển thể thao trường học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT 2017 thực hiện 1076/QĐ-TTg phát triển thể thao trường học

            • 10/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực