Quyết định 1613/QĐ-UBND

Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 31/TTr- SGDĐT ngày 11/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Lưu: VT, KSTT.
Bản điện tử:
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ KGVX, Trung tâm thông tin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

I. Danh mục mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Phê duyệt liên kết giáo dục

40 ngày làm việc, (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp).

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang. SĐT: (0204) 3662 006

 

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ

 

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Btrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc

Không

3

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc

Không

4

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Không

5

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Không

6

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc

Không

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thtục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

B-BGD-285154-TT

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Quảng trưng 3/2, TP Bắc Giang. SĐT: (0204) 3662 006

 

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ

 

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Btrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2

B-BGD-285156-TT

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Không

3

B-BGD-285157-TT

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Không

4

B-BGD-285158-

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Không

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện

TT

Mã số TTHC

Thtục hành chính

Văn bản QPPL quy định bãi bỏ TTHC

Ghi chú

1

B-BGD-285159-TT

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018

Thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

B-BGD-285154-TT

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

3

B-BGD-285158-TT

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

4

B-BGD-285156-TT

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

5

B-BGD-285157-TT

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1613/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1613/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2018
Ngày hiệu lực15/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1613/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1613/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành15/10/2018
        Ngày hiệu lực15/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

            • 15/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực