Quyết định 1613/QĐ-UBND

Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

(Có Danh mục thủ tục hành chnh chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải; y ban nhân dân huyện, thành phố; y ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này ngay sau khi được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- P. Tin học-Công báo (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN, KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA; THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28 thng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tại Bộ phận Một cửa

Thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Thực hiện

Không thực hiện

Mức độ 3

Mức độ 4

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (130 thủ tục)

122

08

36

2

I

Lĩnh vực đường bộ (76 thủ tục)

76

0

20

2

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

x

 

 

x

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

x

 

 

x

3

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

x

 

 

 

4

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

 

 

5

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

 

 

6

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

 

 

7

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ đang khai thác

x

 

x

 

8

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

x

 

 

 

9

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh đang khai thác

x

 

 

 

10

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh đang khai thác

x

 

 

 

11

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với đoạn, tuyến đường tỉnh thuộc phạm vi được giao qun lý

x

 

 

 

12

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh

x

 

 

 

13

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh

x

 

 

 

14

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh

x

 

 

 

15

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh đang khai thác

x

 

 

 

16

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

x

 

 

 

17

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác

 

 

 

 

18

Đăng ký khai thác tuyến

x

 

x

 

19

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

x

 

x

 

20

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

x

 

 

 

21

Cấp phù hiệu xe nội bộ

x

 

 

 

22

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

x

 

 

 

23

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

x

 

 

 

24

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

x

 

 

 

25

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

 

x

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

 

x

 

27

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

x

 

x

 

28

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

x

 

x

 

29

Cấp Giấy phép xe tập lái

x

 

x

 

30

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

x

 

x

 

31

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

x

 

 

 

32

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

x

 

 

 

33

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

x

 

 

 

34

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện.

x

 

x

 

35

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

x

 

x

 

36

Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

x

 

 

 

37

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

x

 

x

 

38

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia -Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

x

 

x

 

39

Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

x

 

 

 

40

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

x

 

 

 

41

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

x

 

 

 

42

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

x

 

 

 

43

Cấp Giấy chứng nhận đăng k, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

x

 

 

 

44

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

x

 

 

 

45

Cấp Giấy chứng nhận đăng k, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

x

 

 

 

46

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

x

 

 

 

47

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

x

 

 

 

48

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, bin số xe máy chuyên dùng

x

 

 

 

49

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

x

 

 

 

53

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

x

 

 

 

54

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

x

 

x

 

55

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

x

 

x

 

56

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

x

 

x

 

57

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

x

 

x

 

58

Công bố lại trạm dừng nghỉ

x

 

x

 

59

Cấp mới Giấy phép lái xe

x

 

 

 

60

Cấp lại Giấy phép lái xe

x

 

 

 

61

Đổi Giấy php lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

x

 

 

 

62

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

x

 

 

 

63

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

x

 

 

 

64

Đổi Giấy pháp lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

x

 

 

 

65

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

x

 

 

 

66

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

x

 

 

 

67

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

x

 

 

 

68

Cấp mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

 

x

 

69

Cấp lại Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

 

x

 

70

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án do các cơ quan khác chủ trì thẩm định

x

 

 

 

-

Dự án nhóm B

x

 

 

 

-

Dự án nhóm C

x

 

 

 

71

Thẩm định dự án do Sở GTVT chủ trì thẩm định

x

 

 

 

-

Gửi Văn bn xin ý kiến sau khi nhận đủ hồ sơ.

x

 

 

 

-

Thẩm định dự án nhóm B

x

 

 

 

-

Thẩm định dự án nhóm C

x

 

 

 

72

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Sở GTVT chủ trì thẩm định

x

 

 

 

-

Công trình cấp II, III

x

 

 

 

-

Các công trình còn lại

x

 

 

 

73

Thẩm định đối với các bước lựa chọn nhà thầu

x

 

 

 

-

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

x

 

 

 

-

Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

x

 

 

 

74

Thẩm định đối với hồ sơ nhiệm vụ, dự toán khảo sát thiết kế

x

 

 

 

75

Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

x

 

 

 

76

Cấp phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

x

 

 

 

II

Lĩnh vực đường thủy nội địa (36 thủ tục)

36

0

16

0

77

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch.

x

 

 

 

78

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

x

 

 

 

79

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

x

 

 

 

80

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

x

 

x

 

81

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

x

 

x

 

82

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

x

 

 

 

83

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

x

 

x

 

84

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

x

 

x

 

85

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa địa phương

x

 

x

 

86

Công bố lại cảng thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

87

Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa

x

 

 

 

88

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

89

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

90

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

91

Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

92

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

93

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

94

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

95

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

96

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

97

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

 

 

98

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chhuấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

x

 

x

 

99

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sđào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bn, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

x

 

x

 

100

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chchuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

x

 

x

 

101

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chnghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

x

 

x

 

102

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chnghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề

x

 

x

 

103

Dự kiểm tra lấy chứng chnghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

x

 

x

 

104

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

x

 

105

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

x

 

106

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

x

 

x

 

107

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

x

 

x

 

108

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

x

 

109

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

 

 

110

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

x

 

 

 

111

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

x

 

112

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

x

 

III

Lĩnh vực đăng kiểm (09 thủ tục)

01

08

0

0

113

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

x

 

 

 

114

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

x

 

 

115

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem kiểm đnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

 

x

 

 

116

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

 

x

 

 

117

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều kiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

 

x

 

 

118

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa

 

x

 

 

119

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng trong khai thác và sử dụng

 

x

 

 

120

Trả hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô

 

x

 

 

121

Tiếp nhận hồ sơ xin tạm dừng lưu hành xe ô tô của tổ chức doanh nghiệp

 

x

 

 

IV

Lĩnh vực đường sắt (09 thủ tục)

09

0

0

0

122

Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

x

 

 

 

123

Gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

x

 

 

 

124

Bãi bỏ đường ngang

x

 

 

 

125

Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

x

 

 

 

126

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

x

 

 

 

127

Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt

x

 

 

 

128

Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt

x

 

 

 

129

Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sất

x

 

 

 

130

Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)

x

 

 

 

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (09 thủ tục)

09

0

0

0

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

 

 

2

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

 

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

x

 

 

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

x

 

 

 

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

 

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

 

 

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

x

 

 

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

 

 

9

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

 

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (09 thủ tục)

09

0

0

0

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

 

 

2

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

 

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

x

 

 

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

x

 

 

 

5

Đăng klại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

 

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

 

 

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tnh khác.

x

 

 

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

 

 

9

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

 

 

Tổng

148

140

8

36

2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1613/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1613/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1613/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1613/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1613/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông Tuyên Quang

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực