Quyết định 1614/QĐ-UBND

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1614/QĐ-UBND 2021 kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2370/TTr-SGDĐT ngày 11/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm 2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2021.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học

1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của tỉnh.

3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

4. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh.

5. Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 3. Nội dung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện trên địa bàn tỉnh bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học.

2. Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS.

3. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết.

5. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

6. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

2. Báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo: tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 trước ngày 10 tháng 9 năm 2021; sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2022; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6 năm 2022; những Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp nêu tại Điều 1, Điều 3 Quyết định này và khoản 1, khoản 2 Điều này; hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Quyết đinh này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH-NC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1614/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1614/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2021
Ngày hiệu lực16/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(24/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1614/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1614/QĐ-UBND 2021 kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1614/QĐ-UBND 2021 kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1614/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Xuân Huyên
        Ngày ban hành16/08/2021
        Ngày hiệu lực16/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (24/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1614/QĐ-UBND 2021 kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1614/QĐ-UBND 2021 kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lạng Sơn

              • 16/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực