Quyết định 1615/QĐ-UBND

Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Tư pháp, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 thông qua thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI; TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ VÀ SỞ TƯ PHÁP, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 181/TT-STP ngày 11 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính, bao gồm 01 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh kèm theo phương án đơn giản hóa đã được thông qua tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI; TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1615/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

1. Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

1.1 Nội dung đơn giản hóa: Bỏ thành phần hồ sơ, cụ thể:

- Hồ sơ của người nhận con nuôi: Bỏ “Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân”

Lý do: Việc quy định thành phần hồ sơ của người nhận con nuôi phải nộp “Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân” là không cần thiết, vì trong Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình đã thể hiện được tình trạng hôn nhân của người nhận con nuôi.

- Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: bỏ “Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp”:

Lý do: Việc quy định thành phần hồ sơ của người được nhận làm con nuôi phải nộp Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp là không cần thiết, vì việc nhận con nuôi không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người được nhận làm con nuôi. Trong trường hợp trẻ bị khuyết tật, ốm yếu rất cần được chăm sóc, nuôi dưỡng để bảo đảm quyền cho trẻ em.

1.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Điều 17 Luật Nuôi con nuôi, cụ thể: Bỏ thành phần hồ sơ của người xin nhận con nuôi: Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Sửa đổi Điều 18 Luật Nuôi con nuôi, cụ thể: Bỏ thành phần hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 102.253.300 đồng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 69.514.520 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 32.738.780 đồng/năm.

+ Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 32,02%

2. Thủ tục: cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

2.1 Nội dung đơn giản hóa:

a) Về thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ, cụ thể:

- Bỏ “Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất)”.

Lý do: Việc quy định phải nộp Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất) là không cần thiết, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi phải đi xin thêm giấy xác nhận của công an. Chỉ cần ghi rõ lý do mất giấy trong Tờ khai. Bổ sung thêm thông tin trong kết quả của Giấy đăng ký hoạt động được cấp lại có nội dung thông báo như sau: “Cắp lại lần ... do Giấy đăng ký hoạt động số... ngày... tháng... năm... đã mất) là bảo đảm thông tin thông báo giấy Đăng ký hoạt động cũ không còn giá trị.

b) Về mẫu tờ khai và mẫu kết quả

- Bổ sung thêm nội dung “ lý do cấp lại” trong mẫu Tờ khai số 12/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động Trọng tài thương mại.

Lý do: Nói rõ nguyên nhân cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho cơ quan quản lý biết, phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý.

- Bổ sung thêm nội dung “Cấp lại lần ...do Giấy đăng ký hoạt động số... ngày... tháng... năm... đã mất/hư hỏng/rách nát” trong biểu mẫu kết quả số 06, 07, 08 của Giấy đăng ký hoạt động ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động Trọng tài thương mại.

Lý do: Thông tin số lần cấp lại và thông báo giấy Đăng ký hoạt động cũ không còn giá trị.

c) Về cách thức thực hiện: Bổ sung cách thức nộp hồ sơ trực tuyến.

Lý do: Hiện tại thủ tục quy định cách thức nộp hồ sơ là trực tiếp và qua bưu chính. Tuy nhiên nếu phương án đơn giản hóa được thông qua thì thành phần hồ sơ của thủ tục này chỉ còn Tờ khai. Do thành phần hồ sơ đơn giản, trình tự thực hiện không phức tạp do đó có thể thực hiện được trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức.

2.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. Cụ thể: Bỏ “Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất)”.

- Sửa đổi Điều 5 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011: bổ sung cách thức thực hiện trực tuyến.

- Sửa mẫu Tờ khai số 12/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động Trọng tài thương mại: bổ sung thêm nội dung “ lý do cấp lại”

- Sửa biểu mẫu kết quả số 06, 07, 08 của Giấy đăng ký hoạt động ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động Trọng tài thương mại: bổ sung thêm nội dung “Cấp lại lần ... do Giấy đăng ký hoạt động số... ngày... tháng... năm... đã mất/hư hỏng/rách nát”.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 204.788 đồng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 42.526 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 162.562 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 79,23%./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1615/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 thông qua thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 thông qua thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1615/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành03/05/2019
        Ngày hiệu lực03/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 thông qua thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1615/QĐ-UBND 2019 thông qua thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi Thanh Hóa

            • 03/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực