Quyết định 1615/QĐ-UBND

Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1615/QĐ-UBND hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Khánh Hòa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tưng Chính ph vhoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 468/TTr-SKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/2010/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

-Lưu: VT,NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1615/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa đối vi các vấn đề vchủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn v khoa học và công ngh, giáo dc và đào tạo, về chính sách xây dựng, phát trin đội ngũ trí thức.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa (gọi tắt là Liên hiệp Hội Khánh Hòa); Các Hội thành viên (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa), các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan.

Điều 2. Những quy định chung

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tin, tính khả thi của đề án hoặc một vấn đ, một sự việc cụ th.

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên là hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám định xã hội), độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

5. Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên có nhiệm vụ tchức tập hợp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Khánh Hòa thực hiện hoạt động tư vấn, phn biện và giám định xã hội góp phần vào việc xây dựng, thực hiện ch trương, chính sách của Tnh ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên:

a) Các đề án về chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng;

b) Các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

2. Đề án do Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố đặt hàng Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên thc hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án không quy định tại Khon 1, Khon 2 Điều này, do Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyn.

Điều 4. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp các cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đ án.

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phn bảo đảm tính khả thi của đán.

Điều 5. Quy trình, thủ tục lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Đối với các đề án quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điu 3 của Quy đnh này, các cơ quan chủ trì đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội ca Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các hội thành viên. Giao Sở Kế hoạch và Đu tư là cơ quan đu mối, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên hiệp Hội Khánh Hòa xác định danh mục các đề án cần tư vấn, phản biện xã hội trong kế hoạch hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt.

Quy trình, thủ tục, thời gian gửi lấy ý kiến và thời hạn gửi báo cáo tư vn, phản biện và giám định xã hội các đề án này được thực hiện không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

2. Đối với các đề án quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này, việc lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đặt hàng và thời gian không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày giao đủ hồ sơ.

3. Đối với các đề án quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định này, Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên chủ động tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội và gửi kết quả tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định và thời gian không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4. Trình tự tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo Hướng dẫn số 733/LHH ngày 06/9/2002 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, bảo đảm các điều kiện về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho Liên hiệp Hội Khánh Hòa hoặc các Hi thành viên.

Đối với đề án quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định này, tùy theo khả năng cụ thcơ quan chủ trì đề án hoặc cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi đLiên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vn, phản bin và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

Điều 7. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội Khánh Hòa và các Hội thành viên

1. Thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, thời gian gửi báo cáo tư vn, phản biện và giám định xã hội theo quy định tại Điều 4 và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 và bảo đảm mục tiêu của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Quy định này.

2. Quản lý bảo mật các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cp theo quy định, hoàn trả các phương tiện kỹ thuật nếu được giao sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Cơ chế tài chính

1. Kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa hc và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức và các nội dung khác được sử dụng từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ btrí hàng năm trong ngân sách của tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các tổ chc, cá nhân đặt hàng trên cơ sở hp đồng theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, Liên hiệp Hội Khánh Hòa lập dự toán kinh phí cho hoạt động vn phn biện và giám định xã hội đối với các đán đã được cơ quan có thm quyn phê duyệt, gửi Sở Kế hoạch Đầu tư, SKhoa học và Công nghệ và STài chính tng hợp trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh để thực hiện.

3. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính đối với hoạt động tư vn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Khánh Hòa theo quy đnh dựa trên Thông tư số 15/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 ca Bộ Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có những vấn đề còn vướng mắc, các cấp, các ngành kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1615/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1615/QĐ-UBND hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1615/QĐ-UBND hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Khánh Hòa 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1615/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýĐào Công Thiên
       Ngày ban hành22/06/2015
       Ngày hiệu lực22/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1615/QĐ-UBND hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Khánh Hòa 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1615/QĐ-UBND hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Khánh Hòa 2015

          • 22/06/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/06/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực