Quyết định 1618/QĐ-TTg

Quyết định 1618/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1618/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1618/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá; Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban và các thành viên sau:

1. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban.

2. Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên.

4. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

5. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

6. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

7. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên.

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

9. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

10. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên.

11. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

12. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

13. Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên.

14. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá có trách nhiệm tổ chức đôn đốc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; các kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo tại các phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá thực hiện việc kiện toàn thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định số 60/BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hoạt động cụ thể được áp dụng mức chi đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 232/QĐ-BCĐĐHG ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1618/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1618/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2021
Ngày hiệu lực24/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(25/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1618/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1618/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1618/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1618/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Minh Chính
        Ngày ban hành24/09/2021
        Ngày hiệu lực24/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (25/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1618/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1618/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

              • 24/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực