Quyết định 1619/QĐ-UBND

Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1619/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1619/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên quy trình nội bộ

I. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

1

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

2

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

3

Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

4

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

5

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

6

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

7

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

8

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

9

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

10

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

11

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

12

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

13

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

14

Đóng cửa mỏ khoáng sản

15

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

16

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

17

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

18

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ- CP có hiệu lực)

II. Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm)

2

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

3

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

4

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

5

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản); cho phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; dưới 50.000 m3/ngày đêm (cho các mục đích khác)

6

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

7

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 3.000 m3/ngày đêm (đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu xin cấp phép mới)

8

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 3.000 m3/ngày đêm

9

Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ

11

Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ

12

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

13

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

14

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

15

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1619/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1619/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1619/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1619/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1619/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1619/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1619/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1619/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ

         • 05/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực