Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN năm 2008 phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản


BỘ NÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Đc lp – Tự do –Hnh phúc
---------

S: 162/QĐ-BNN-KHCN

Ni, ngày 18 tháng 01 m 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN NGÀNH THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng tư vấn xét chuyển đổi hệ thống Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản theo quy định tại Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

(Chi tiết chuyển đổi tại Danh mục chuyển đổi hệ thống Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:        
- Như điều 2;         
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu162/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2008
Ngày hiệu lực18/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu162/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Việt Thắng
        Ngày ban hành18/01/2008
        Ngày hiệu lực18/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 162/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản

            • 18/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực