Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Nội dung toàn văn Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 (Có các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở VHTTDL; Sở VH&TT, Sở DL các tỉnh, TP trực thuộc Trung
ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, QC (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020
(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1.

Pháp lệnh

Số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000

Thư viện

Bị bãi bỏ bởi Luật Thư viện

01/7/2020

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2

Nghị định

S72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 08/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

05/10/2020

3

Nghị định

S02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009

Quy định về tổ chức và hot động ca thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 08/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

05/10/2020

4

Quyết định

S19/2003/QĐ-TTg ngày 28/01/2003

Về việc phê duyệt "Chương trình mục tiêu quc gia về văn hóa đến năm 2005"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

5

Quyết định

Số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22/7/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2020

6

Quyết định

Số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005

Về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

7

Quyết định

S271/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

8

Quyết định

S227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006

Ban hành Quy chế về tchức, hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận dụng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

9

Thông tư liên bộ

Số 97TTLB/VHTT TTDL-TC ngày 15/6/1990 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2020/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2020

10

Thông tư liên tịch

Số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC ngày 04/3/2002 cùa liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên bộ số 97TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2020/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2020

11

Quyết định

S41/2002/QĐ-BVHTT ngày 31/12/2002

Về việc ban hành Quy chế về hoạt động triển lãm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2020/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2020

12

Thông tư

S 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003

Hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2020/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2020

13

Thông tư

S 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012

Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

09/7/2020

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

14

Quyết định

S1058/2007/QĐ-UBTDTT ngày 01/6/2007

Ban hành Danh mục các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại Đại hội Olympic (Các môn th thao nhóm 1)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2020/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2020

Tổng số (1): 14 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020: Không có.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020
(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1

Nghị định

Số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khoản 5 Điu 2

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 08/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

05/10/2020

Tng s (1): 01 văn bn

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020: Không có.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu162/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2021
Ngày hiệu lực15/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

          • 15/01/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực