Quyết định 1623/QĐ-UBND

Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1623/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 68 (sáu mươi tám) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo phụ lục danh sách thủ tục hành chính bãi bỏ) đã được công bố kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 24/8/2009, Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 và Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Thủy sản

1

Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa)

2

Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở khác)

3

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

4

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

5

Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

6

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

7

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

8

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới

9

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu

10

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu

11

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá tạm thời

12

Cấp Giấy chứng nhận Xóa đăng ký tàu cá

13

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu

14

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá bị mất

15

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bè cá

16

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

17

Cấp Sổ thuyền viên tàu cá

18

Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá

19

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật

20

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

21

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản

23

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới/cải hoán tàu cá

24

Cấp giấy xác nhận đăng ký tàu cá

25

Xác nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản

26

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản vận chuyển trong nước (đối với động vật thủy sản tại địa phương)

27

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản vận chuyển trong nước (đối với chủ cơ sở vận chuyển động vật thủy sản)

28

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (NT2MV).

29

Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

30

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ATTP hàng hóa thủy sản tiêu thụ nội địa

II. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

2

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

3

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

4

Cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

5

Cấp Giấy chứng nhận chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

6

Giấy chứng nhận tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

7

Cấp chứng nhận vệ sinh thú y lò giết mổ

8

Cấp chứng nhận vệ sinh thú y bán thịt

9

Cấp chứng nhận vệ sinh thú y lò ấp trứng

10

Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

11

Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

12

Kiểm dịch động vật vận chuyển ngoài tỉnh

13

Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ngoài tỉnh

14

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

15

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

16

Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp gồm: Giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón.

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

18

Công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận)

19

Công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ)

20

Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

21

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

22

Cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

23

Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

25

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

III. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Đề nghị cấp phép di chuyển gấu nuôi

2

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

3

Giao gấu tự nguyện cho Nhà nước

4

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

5

Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

6

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán thi công công trình: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng khoan nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung

7

Cấp phép tỉa thưa rừng

8

Phê duyệt phương án thiết kế chăm sóc rừng trồng

9

Phê duyệt phương án quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

11

Đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

12

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.

13

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1623/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1623/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2012
Ngày hiệu lực12/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1623/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1623/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýTống Minh Viễn
     Ngày ban hành12/09/2012
     Ngày hiệu lực12/09/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh

         • 12/09/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/09/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực