Quyết định 1624/QĐ-UBND

Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin đã được thay thế bởi Quyết định 71/2009/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 18/09/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1624/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 10 tháng 9 năm 2007

 

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1150/SNV- TCBM ngày 04/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, gồm 3 chương, 9 điều.

Điều 2. Chánh.Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở văn hóa - Thông tin, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử Khánh Hòa trên Intemet và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thông tin – Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, ĐM/60b, TL, TB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn) là người được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định phân công Người phát ngôn và thông báo cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể trực tiếp phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Các cá nhân không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Ủy ban nhân dân tỉnh để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Người phát ngôn chủ trì, phối hợp với các Sở ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua các hình thức:

a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên Trang thông tin điện tử Khánh Hòa trên Intemet mỗi quý một lần.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Khánh Hòa trên Intemet có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

 b) Tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí 3 tháng  một lần. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Tổ chức cung cấp thông tin bằng văn bản khi thấy cần thiết hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc với các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chỉnh xác cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường.

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thông tin kịp thời trong xã hội; về quan điểm và cách xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Khi xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh  thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi các cơ quan, có thẩm quyền yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc phạm vi quản lý được nêu trên báo chí.

3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do địa phương quản lý và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực quản lý của cơ quan, địa phương mình, thủ trưởng các Sở, ban, ngành. thuộc tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa-Thông tin và Người phát ngôn để tổ chức họp báo hoặc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp yêu cầu cung cấp thông tin, đặt bài, phỏng vấn Người phát ngôn của báo chí và tổ chức việc chuẩn bị nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Người phát ngôn xem xét, quyết định trước khi cung cấp cho báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do Người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên Người phát ngôn.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, chuẩn bị các nội dung liên quan và tham gia họp báo hoặc cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người phát ngôn được sử dụng bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ; được tạo điều kiện về trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ công tác.

4. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn ;

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

d) Các hồ sơ, tài liệu chưa được công bố.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Người phát ngôn tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này, theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Người phát ngôn để thực hiện Quy chế này.

Điểu 9. Ban biên tập Trang thông tin điện tử Khánh Hòa trên Intemet có trách nhiệm tổng hợp tin tức báo chí trên mạng liên quan tới lĩnh vực quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo hàng tuần cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Người phát ngôn./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1624/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1624/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2007
Ngày hiệu lực10/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1624/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1624/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành10/09/2007
        Ngày hiệu lực10/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2007 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin