Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi một số Phụ lục tại Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán theo Quyết định 185/2000/QĐ-NHNN2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi QĐ 185/2000/QĐ-NHNN2 chế độ kế toán giao nhận điều chuyển phát hành thu đổi tiêu huỷ tiền ngân phiếu thanh toán đã được thay thế bởi Quyết định 37/2007/QĐ-NHNN chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi tiêu huỷ tiền mặt và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi QĐ 185/2000/QĐ-NHNN2 chế độ kế toán giao nhận điều chuyển phát hành thu đổi tiêu huỷ tiền ngân phiếu thanh toán


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1625/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1625/2003/QĐ-NHNN NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ PHỤ LỤC TẠI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN GIAO NHẬN, ĐIỀU CHUYỂN, PHÁT HÀNH, THU ĐỔI VÀ TIÊU HUỶ TIỀN, NGÂN PHIẾU THANH TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 185/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 15/6/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi 03 (ba) phụ lục tại Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, Ngân phiếu thanh toán ban hành theo Quyết định số 185/2000/QĐ-NHNN2 ngày 15/6/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

- Phụ lục 1A - Báo cáo kiểm kê Quỹ dự trữ phát hành;

- Phụ lục 02 - Báo cáo kiểm kê Quỹ nghiệp vụ phát hành;

- Phụ lục 4A - Báo cáo kiểm kê tiền giấy và tiền kim loại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Thị Liên

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ: 1A

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị ............

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH

(Hạch toán nội bảng)

Loại tiền:.............................

Tài khoản số ....................

Thời điểm kiểm kê ...../...../......

Đơn vị: tiền

Mệnh giá

Tiền giấy

Tiền polyme

Tiền kim loại

Tổng cộng số

tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

500.000 đồng

100.000 đồng

50.000 đồng

20.000 đồng

10.000 đồng

5.000 đồng

2.000 đồng

1.000 đồng

500 đồng

200 đồng

100 đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng (kiểm kê thực tế):

- Tồn quỹ trên sổ sách:

- Chênh lệch: + Thừa

+ Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập bảng

Thủ kho

TP.kế toán

Kiểm soát

..., ngày... tháng.... năm....

Giám đốc

Ghi chú: - Báo cáo này lập cho từng loại tiền sau:

+ Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền đình chỉ lưu hành.

- (*) đơn vị số lượng: Bao, bó, tờ, miếng

 

PHỤ LỤC SỐ 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị ............

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH

(Hạch toán nội bảng)

Loại tiền:.............................

Tài khoản số ....................

Thời điểm kiểm kê ...../...../......

Đơn vị

Mệnh giá

Tiền giấy

Tiền polyme

Tiền kim loại

Tổng cộng số

tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

500.000 đồng

100.000 đồng

50.000 đồng

20.000 đồng

10.000 đồng

5.000 đồng

2.000 đồng

1.000 đồng

500 đồng

200 đồng

100 đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng (kiểm kê thực tế):

- Tồn quỹ trên sổ sách:

- Chênh lệch: + Thừa

+ Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập bảng

Thủ kho

TP.kế toán

Kiểm soát

..., ngày.... tháng.... năm....

Giám đốc

Ghi chú: - Báo cáo này lập cho từng loại tiền sau:

+ Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền đình chỉ lưu hành.

- (*) đơn vị số lượng: Bao, bó, tờ, miếng

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1625/2003/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1625/2003/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2003
Ngày hiệu lực10/01/2004
Ngày công báo26/12/2003
Số công báoTừ số 226 đến số 227
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1625/2003/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi QĐ 185/2000/QĐ-NHNN2 chế độ kế toán giao nhận điều chuyển phát hành thu đổi tiêu huỷ tiền ngân phiếu thanh toán


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi QĐ 185/2000/QĐ-NHNN2 chế độ kế toán giao nhận điều chuyển phát hành thu đổi tiêu huỷ tiền ngân phiếu thanh toán
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1625/2003/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýVũ Thị Liên
     Ngày ban hành18/12/2003
     Ngày hiệu lực10/01/2004
     Ngày công báo26/12/2003
     Số công báoTừ số 226 đến số 227
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2008
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi QĐ 185/2000/QĐ-NHNN2 chế độ kế toán giao nhận điều chuyển phát hành thu đổi tiêu huỷ tiền ngân phiếu thanh toán

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi QĐ 185/2000/QĐ-NHNN2 chế độ kế toán giao nhận điều chuyển phát hành thu đổi tiêu huỷ tiền ngân phiếu thanh toán