Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT

Nội dung toàn văn Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT 2022 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất trồng lúa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA TOÀN QUỐC NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Cục Trồng trọt hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022; Tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các địa phương theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Lập và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh năm 2022; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh năm 2022; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Trồng trọt) về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021 của địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Văn phòng CP ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Website Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA TOÀN QUỐC NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BNN-TT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên tỉnh, Thành phố

Tổng

Trong đó

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Trồng lúa kết hợp NTTS

I

Vùng TDMN Phía Bắc

20.571,55

10.321,68

4.553,39

1.143,09

1

Hà Giang

218,10

120,40

33,10

31,50

2

Cao Bằng

1.333,40

1.207,18

40,76

44,70

3

Lạng Sơn

3.776,70

3.538,30

115,20

8,00

4

Lào Cai

189,69

152,25

10,42

16,60

5

Bắc Kan

233,10

177,60

22,80

9,90

6

Tuyên Quang

378,20

171,40

86,20

34,40

7

Yên Bái

605,32

257,91

158,99

29,43

8

Thái Nguyên

1.443,00

865,00

272,00

34,00

9

Phú Thọ

639,19

218,81

80,17

260,04

10

Bắc Giang

2.313,00

220,00

724,00

645,00

11

Lai Châu

1.343,70

578,00

381,00

3,70

12

Điện Biên

3.954,77

356,77

1.799,00

0,00

13

Sơn La

2.205,50

866,86

663,45

11,74

14

Hòa Bình

1.937,88

1.591,20

166,30

14,08

II

Vùng ĐB Sông Hồng

19.570,88

6.501,39

4.696,68

3.676,13

15

Quảng Ninh

566,50

175,10

176,70

38,00

16

Hà Nội

2.561,10

577,40

672,40

638,90

17

Hải Phòng

2.168,47

903,66

385,30

494,21

18

Vĩnh Phúc

1.050,00

428,00

200,00

222,00

19

Bắc Ninh

499,60

158,20

69,10

203,20

20

Hải Dương

1.474,05

428,79

387,45

270,36

21

Hưng Yên

1.568,00

207,00

628,00

105,00

22

Hà Nam

931,90

78,94

249,83

353,30

23

Nam Định

3.682,00

1.571,00

512,00

1.087,00

24

Thái Bình

4.535,00

1.835,00

1.350,00

0,00

25

Ninh Bình

534,26

138,30

65,90

264,16

III

Vùng Bắc Trung Bộ

5.852,67

3.693,86

417,85

1.323,11

26

Thanh Hóa

3.107,00

2.010,00

324,00

449,00

27

Nghệ An

757,46

427,99

39,28

250,91

28

Hà Tĩnh

265,40

63,00

27,60

147,20

29

Quảng Bình

868,70

401,70

0,50

466,00

30

Quảng Trị

307,00

307,00

0,00

0,00

31

Thừa Thiên Huế

547,11

484,17

26,47

10,00

IV

Vùng DH Nam Trung Bộ

7.457,71

5.603,81

831,10

191,70

32

Đà Nẵng

3,80

0,00

0,00

3,80

33

Quảng Nam

1.318,00

792,00

214,00

98,00

34

Quảng Ngãi

794,81

700,81

47,00

0,00

35

Bình Định

2.902,00

2.763,00

59,00

21,00

36

Phú Yên

521,60

418,50

42,10

18,90

37

Khánh Hòa

380,50

380,50

0,00

0,00

38

Ninh Thuận

553,00

355,00

99,00

0,00

39

Bình Thuận

984,00

194,00

370,00

50,00

V

Vùng Tây Nguyên

4.139,41

3.668,11

210,37

50,56

40

Gia Lai

893,00

781,00

53,00

6,00

41

Kon Tum

175,46

165,06

3,37

3,66

42

Đắk Lắk

1.136,45

963,55

72,00

28,90

43

Đắk Nông

177,50

155,50

5,00

12,00

44

Lâm Đồng

1.757,00

1.603,00

77,00

0,00

VI

Vùng Đông Nam Bộ

10.292,44

2.409,00

3.825,77

231,90

45

TP Hồ Chí Minh

300,00

285,00

0,00

15,00

46

Bình Phước

2.562,30

312,70

1.121,80

6,00

47

Tây Ninh

3.778,30

683,30

1.503,90

87,20

48

Bình Dương

1.141,38

159,60

490,89

0,00

49

Đồng Nai

1.934,50

603,80

603,50

123,70

50

Bà Rịa - Vũng Tàu

575,96

364,60

105,68

0,00

VII

Vùng ĐB Sông Cửu Long

95.481,83

50.517,49

17.010,13

10.944,08

51

Long An

10.204,00

6.751,00

1.705,00

43,00

52

Đồng Tháp

9.368,32

3.222,80

3.036,76

72,00

53

An Giang

8.613,00

3.514,40

2.549,30

0,00

54

Tiền Giang

7.255,00

4.018,00

1.596,00

45,00

55

Vĩnh Long

32.200,00

26.800,00

2.700,00

0,00

56

Bến Tre

6.338,18

665,44

582,87

4.507,00

57

Kiên Giang

5.119,00

1.431,00

804,00

2.080,00

58

Cần Thơ

4.752,00

1.500,00

1.626,00

0,00

59

Hậu Giang

3.729,60

287,30

854,10

1.734,10

60

Trà Vinh

2.519,25

917,55

711,50

178,70

61

Sóc Trăng

2.497,40

1.226,80

459,30

352,00

62

Bạc Liêu

661,40

147,90

206,30

100,90

63

Cà Mau

2.224,68

35,30

179,00

1.831,38

 

Tổng

163.366,49

82.715,34

31.545,29

17.560,57

Ghi chú:

- Tổng số = Cây hàng năm + Cây lâu năm x 2 (lần), (để quy ra diện tích gieo trồng) + Trồng lúa kết hợp NTTS.

- Cây hàng năm: Tính theo diện tích gieo trồng;

- Trồng lúa kết hợp NTTS: Tính theo diện tích gieo trồng;

- Cây lâu năm: Tính theo diện tích canh tác.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1625/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1625/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1625/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT 2022 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất trồng lúa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT 2022 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất trồng lúa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1625/QĐ-BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành09/05/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT 2022 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất trồng lúa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT 2022 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất trồng lúa

              • 09/05/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực