Quyết định 1625/QĐ-UBND

Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2012 hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1625/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1257/STC-HCSN ngày 01/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trường do tỉnh quản lý kể từ ngày 01/9/2012.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh (t/truyền);
- HU, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, VX, TH, TH-CB;
+ Lưu: VT, KT1./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1625/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1625/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1625/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1625/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1625/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1625/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành06/11/2012
        Ngày hiệu lực01/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1625/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1625/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo Bắc Giang

            • 06/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực