Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD

Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1626/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD NGÀY 05/8/2005 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2005/NĐ-CP NGÀY 15/7/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm 1 Phần X của Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng quy định: “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành” được đính chính lại như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Tống Văn Nga

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1626/2005/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1626/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/08/2005
Ngày hiệu lực 23/08/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1626/2005/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1626/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Tống Văn Nga
Ngày ban hành 23/08/2005
Ngày hiệu lực 23/08/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD

  • 23/08/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/08/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực