Quyết định 1627/QĐ-UBND

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định phê duyệt đơn giá trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1627/QĐ-UBND 2014 phê duyệt đơn giá trồng chăm sóc rừng phòng hộ đặc dụng Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2198/STC-QLNS ngày 06 tháng 9 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 705/TTr-SNNPTNT ngày 07 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá bình quân trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các Dự án đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như sau:

TT

Các chỉ tiêu Kinh tế kỹ thuật

Keo các loi

Keo xen bản địa

1

Phương thức trồng

Thuần loại

Hỗn giao theo băng Keo 10 m, Bản địa 10 m

2

Cự ly đi làm

1-2 km

1-2 km

3

Cấp đất

III

III

4

Cấp thực bì

IV

IV

5

Làm đường lô

250 m2/ha

250 m2/ha

6

Mật độ trồng

1300-1600 cây/ha

1100-1300 cây/ha

7

Thời gian đầu tư

01 năm trồng và 03 năm chăm sóc

8

Đơn giá nhân công

120.000 đồng/công

120.000 đng/công

9

Đơn giá đầu tư bình quân

22.000.000 đ/ha

25.000.000 đ/ha

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Đơn giá bình quân quy định nêu trên để phê duyệt thiết kế dự toán chi tiết của các Dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo điều kiện thực tế cụ thể về cự ly, cấp đất, cấp thực bì, đường lô, mật độ trồng của từng vùng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất tham mưu bố trí kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định 1917/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 và Quyết định 2169/QD-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1627/QĐ-UBND 2014 phê duyệt đơn giá trồng chăm sóc rừng phòng hộ đặc dụng Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1627/QĐ-UBND 2014 phê duyệt đơn giá trồng chăm sóc rừng phòng hộ đặc dụng Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1627/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýLê Trường Lưu
       Ngày ban hành07/08/2014
       Ngày hiệu lực07/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1627/QĐ-UBND 2014 phê duyệt đơn giá trồng chăm sóc rừng phòng hộ đặc dụng Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1627/QĐ-UBND 2014 phê duyệt đơn giá trồng chăm sóc rừng phòng hộ đặc dụng Thừa Thiên Huế

           • 07/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực