Quyết định 1627/QĐ-UBND

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 1627/QĐ-UBND 2015 thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng trực tuyến Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM THUÊ DỊCH VỤ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH PHÚ THỌ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật NSNN;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1148 /QĐ-UBND, ngày 02 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện ứng dụng phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của sở Thông tin và Truyền thông tại (Tờ trình số 10/TTr-STTTT ngày 30 tháng 6 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ với các nội dung như sau:

I. Tên dịch vụ: Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

II. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

III. Nội dung và quy mô:

1. Mục đích:

- Nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình giải quyết văn bản và các hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm hoạt động trên mạng, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

- Tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức tìm hiểu, trao đổi, tương tác với trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Từ đó tăng cường, củng cố lòng tin của tổ chức, công dân với cơ quan hành chính.

- Giảm chi phí đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng mới phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin. Giảm chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

- Giảm thời gian xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ công chức các đơn vị cũng như người dân, doanh nghiệp.

- Tạo tiền đề trong chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử tại địa phương, đẩy mạnh đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ, triển khai thực hiện có hiệu quả tại khu vực hành chính công.

- Tạo sự liên thông giải quyết giữa các cơ quan với thẩm quyền giải quyết khác nhau; Tăng cường khả năng đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

2. Yêu cầu:

2.1. Yêu cầu về chất lượng:

- Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ, tính liên tục, liên thông, kết nối đồng bộ về ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan theo tiêu chuẩn của bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, tính năng của phần mềm một cửa điện tử.

- Phương án triển khai phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả không gây ảnh hưởng đến việc hoạt động thường xuyên của các đầu mối triển khai.

- Đảm bảo an toàn , bảo mật và tính riêng tư thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin và pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

- Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và khắc phục các sự cố (nếu có) sau 60 phút.

- Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ thông tin, dữ liệu và các công cụ cần thiết khi kết thúc hợp đồng để bảo đảm cơ quan nhà nước vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

2.2. Yêu cầu về năng lực:

- Có ít nhất 5 kỹ sư về lập trình phần mềm trên nền web; 3 kỹ sư về hệ thống, bảo mật có chứng chỉ CCNA trở lên.

- Có hệ thống trung tâm dữ liệu số( Datacenter) được thiết kế an toàn, bảo mật.

- Có vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm, dịch vụ công trong các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Quy mô:

Triển khai thuê dịch vụ đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ hành chính công của tỉnh mức 1; 2 và mức 3; 4 theo Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. Trước mắt thí điểm triển khai năm 2015-2016 như sau:

Năm 2015: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cài đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho 05 đơn vị sau: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng; đảm bảo các điều kiện phù hợp thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2016: Duy trì, tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức 3;4 tại các đơn vị đã triển khai; nhập mới 100% dịch vụ công mức 1; 2 của tỉnh.

5. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

6. Địa điểm đầu tư: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị.

7. Phân chia các gói thầu:

Gói thầu 01: Nâng cấp hạ tầng, triển khai thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

Hình thức lựa trọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian: Tháng 7-8/2015.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Gói thầu 02: Tư vấn thẩm định giá.

Hình thức lựa trọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

Thời gian: Tháng 7/2015.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thuê dịch vụ: 02 năm.

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

IV. Dự toán:

1. Tổng dự toán thuê dịch vụ: 1.179.345.705 đồng ( Một tỷ, một trăm bảy chín triệu, ba trăm bốn năm nghìn, bảy trăm linh năm đồng).

Trong đó:

+ Chi phí thuê dịch vụ: 957.689.347 đ

+ Chi phí mua sắm thiết bị: 191.840.000 đ

+ Chi phí Quản lý:  19.541.999 đ

+ Chi phí tư vấn:  5.500.000 đ

+ Chi phí khác: 4.774.360 đ

2. Phân kỳ đầu tư:

Năm 2015: 400.000.000 đồng.

Năm 2016: 779. 345. 705 đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn phát triển ứng dụng CNTT và các nguồn vốn hợp pháp khác ( Năm 2015 đã cấp 400 triệu đồng tại quyết định số 1148/QĐ - UBND ngày 02/6/2015)

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT (Ô San);
- CVP, PCVPTH;
- Lưu: VT, VX4 (16b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1627/QĐ-UBND 2015 thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng trực tuyến Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1627/QĐ-UBND 2015 thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng trực tuyến Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1627/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1627/QĐ-UBND 2015 thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng trực tuyến Phú Thọ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1627/QĐ-UBND 2015 thí điểm thuê dịch vụ một cửa điện tử tích hợp cổng trực tuyến Phú Thọ

         • 20/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực