Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2018


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2018 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Để phối hợp);
- Thanh tra Chính phủ (Để phối hợp);
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
(Để phối hợp)
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương (Để phối hợp)
- Các cục, vụ thuộc Bộ (Để phối hợp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2018 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Địa phương/đơn vị được thanh tra

Chủ trì thực hiện

Ghi chú

A. THANH TRA BỘ

Thanh tra vùng

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại doanh nghiệp, đơn vị

 

Quảng Ninh, Điện Biên (vùng 1), Nghệ An, Hà Nam (vùng 2), Ninh Thuận, Gia Lai (vùng 3), Kiên Giang, An Giang (vùng 4). Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 1 kèm theo.

Trưởng vùng và các thanh tra viên phụ trách vùng

 

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng trước, trong và sau “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”

Quý I

Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa. Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 2 kèm theo.

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các tng công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết; một số công trình xây dựng

Quý I, II, III

1. Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

2. Tổng Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí

3. Tổng Công ty Sông Đà

4. Tổng Công ty Thăng Long

5. Tng Công ty Vật liệu xây dựng số 1

6. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

7. Một số công trình xây dựng tại thành phố Hà Nội

Danh sách các Tổng công ty, các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết; một số công trình xây dựng được thanh tra tại phụ lục 3 kèm theo.

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

Phối hợp với Cục An toàn lao động

4

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật vhoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý III, IV

Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 4 kèm theo

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

Phối hợp Cục An toàn lao động

Lĩnh vực chính sách lao động

5

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các tng công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

Cả năm

1. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

2. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

3. Tổng công ty Khí Việt Nam

4. Tổng công ty Rượu, bia, nước giải khát Sài Gòn

5. Tng công ty Quản lý bay Việt Nam

6. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Danh sách các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết của các Tổng công ty được thanh tra tại phụ lục 5 kèm theo.

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

Phối hợp với Cục Quan hệ lao động - Tiền lương

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng

6

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quý II, III

15 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 6 kèm theo.

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

7

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp

Quý III, IV

Hà Nội, Vĩnh Phúc

Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 7 kèm theo.

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực người có công

8

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công

Cả năm

Nam Định, Sơn La, Bình Dương, Gia Lai, Quảng Nam, Bắc Giang, Khánh Hòa

Phòng Thanh tra Chính sách Người Có công

Phối hợp với Cục Người có công

9

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 4912/KL-TTr ngày 01/12/2015 về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Qun khu 5 và Công văn số 618/LĐTBXH-TTr ngày 23/2/2017 về việc kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo Kết luận số 4912/KL-TTr

Cả năm

Quân khu 5

Phòng Thanh tra Chính sách Người Có công

 

Lĩnh vực trẻ em và xã hội

10

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Cả năm

Bình Phước, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Hải Dương

Phòng Thanh tra Chính sách trẻ em và xã hội

Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội

11

Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

Quý III, IV

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lào Cai

Phòng Thanh tra Chính sách trẻ em và xã hội

Phối hợp với Văn phòng quốc gia vgiảm nghèo, Vụ Kế hoạch - Tài chính

12

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quý II, III

Hà Tĩnh, Yên Bái

Phòng Thanh tra Chính sách trẻ em và xã hội

Phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

13

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

Quý III, IV

Quảng Ninh, Thái Nguyên

Phòng Thanh tra Chính sách trẻ em và xã hội

Phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

14

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp tại địa phương

Cả năm

Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Bc Giang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Bình Phước, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Sơn La. Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 8 kèm theo.

Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội

- Phối hợp với Bo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra tại 04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nam Định, Bắc Giang.

- Phối hợp với Cục Việc làm thanh tra tại 06 tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Bình Thuận, Bình Phước, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Sơn La.

Lĩnh vực thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng

15

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản

Quý I, II, IV

Văn phòng Bộ, Cục Người có công, Trung tâm Lao động ngoài nước, Cục Quản lý lao động ngoài nước

Phòng Tiếp dân, Thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phối hợp với Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

16

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

Quý II, III

Trung tâm Điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng nghề kthuật công nghệ Dung Qut (Dự án thành phần 5 thuộc Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” sử dụng ODA của Chính phủ Pháp)

Phòng Tiếp dân, Thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phối hợp với Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

17

Thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ODA

Quý III

Cục Bảo trợ xã hội

Phòng Tiếp dân, Thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phối hợp với Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

18

Kiểm tra việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Quý IV

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước

Phòng Tiếp dân, Thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phối hợp với Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

B. Tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

19

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp

Cả năm

45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nng, Hải Phòng, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Điện Biên, Sơn La. Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 9 kèm theo.

 

 

C. Tại Cục An toàn lao động

20

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vsinh lao động, hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Quý I

Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 10 kèm theo.

 

Phối hợp với Thanh tra Bộ

21

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động

Quý II, III, IV

1. 15 đơn vị sản xuất hàng hóa nhóm 2. Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 11 kèm theo.

2. Một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình. Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 12 kèm theo.

 

 

22

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý II, III, IV

Một số đơn vị hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 13 kèm theo.

 

 

D. Tại Cục Quản lý lao động ngoài nước

23

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại doanh nghiệp

Cả năm

30 doanh nghiệp. Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 14 kèm theo.

 

Phối hợp với Thanh tra Bộ

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA THEO VÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa phương

Doanh nghiệp

Vùng I

1

Điện Biên

1. Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long Điện Biên

3. Công ty TNHH Thiên Ngọc

4. Công ty TNHH ĐTTM & DV Hoàng Anh

5. Công ty TNHH Toàn Hằng

6. Công ty TNHH Đại Thắng

7. Doanh nghiệp tư nhân Minh Quý

8. Công ty Cổ phần SXVL&XD Điện Biên

9. Công ty TNHH ĐT&PT Điện Biên

10. Công ty Cổ phần Xây dựng và vận tải Lai Châu

11. Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Việt - Lào tỉnh Điện Biên

12. Công ty Cổ phần xây dựng Điện Biên

13. Doanh nghiệp tư nhân Hồng Điệp

14. Công ty 32

15. Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên

16. Công ty TNHH XD&TM Ngọc Linh

17. Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

18. Công ty Cổ phần ĐT&QL đường bộ II

19. Doanh nghiệp thương mại tư nhân Đại Dương

20. Công ty Cổ phần Cao nguyên Hà Giang

2

Quảng Ninh

1. Công ty Cổ phần Cotto Đông Triều

2. Công ty TNHH Thành Tâm 668

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà

4. Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt

5. Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền

6. Công ty Cổ phần Vĩnh Thắng

7. Công ty Cổ phần Núi Rùa

8. Công ty Cổ phần Phương Nam

9. Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Hải Quảng Ninh - Xí nghiệp đá Thống nhất

10. Công ty Cổ phần Thương mại Dung Huy

11. Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị

12. Công ty TNHH Tiên Lâm

13. Công ty TNHH Hưng Thịnh

14. Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Lương Sơn

15. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Ngân Sơn

16. Công ty Cổ phần Khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả

17. Công ty TNHH Thu Hiền

18. Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

19. Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả

Vùng II

3

Nghệ An

1. Công ty TNHH Thanh Sơn

2. Công ty Cổ phần Khai thác đá Nghệ An

3. Công ty Cổ phần Xây dựng Phả Ngọc - Nghệ An

4. Công ty TNHH Ton Thành

5. Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Long

6. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long Thành

7. Công ty TNHH Xuân Quỳnh

8. Công ty TNHH Thanh Xuân

9. Công ty TNHH Xuân Hùng

10. Công ty TNHH Bình Minh

4

Hà Nam

1. Công ty Cổ phần Chương Dương

2. Công ty Cổ phần khoáng sản Lộc Hà

3. Công ty Cổ phần Đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà

4. Công ty TNHH Việt Ngọc

5. Cống ty TNHH Tân Phú Đông

6. Công ty Cổ phần xi măng Vissai 3

7. Công ty Cổ phần gạch Tuynen Kim Thanh

8. Công ty Cổ phần gạch công nghệ xanh

9. Công ty Cổ phần Nhân Hòa

10. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Hồng

11. Công ty Cổ phần Nam Sơn

12. Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Lý Nhân

13. Công ty Cổ phần gạch Nhân Hòa

14. Công ty TNHH Gạch Tuynen Việt Tiệp

15. Công ty Cổ phần Hacera

Vùng III

5

Gia Lai

1. Công ty Cổ phần xi măng Gia Lai (Trước đây là công ty sản xuất và cung ứng Xi măng Gia Lai)

2. Công ty TNHH 30-4 Gia Lai

3. Công ty Cổ phần khai thác và Chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai

4. Công ty TNHH Sơn Thạch

5. Công ty TNHH Hiệp Lợi

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

7. Công ty TNHH Quốc Duy

8. Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai

9. Công ty Cổ phần đá Kon Yang

10. Công ty Cổ phần liên doanh Hải Lai

11. Công ty Cổ phần Thiện Phú

12. Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát

13. Công ty TNHH Châu Phát

14. Công ty Xây dựng Tân Tiến

15. Công ty Cổ phần Đại đoàn kết Tây nguyên

16. Chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Tài

17. Công ty TNHH Đức Hoàng

18. Xí nghiệp đá xây dựng Xuân Thủy

19. Công ty TNHH MTV Trang Đức

20. Công ty Cổ phần Thăng Long

21. Công ty TNHH MTV Gia Duy

22. Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai

6

Ninh Thun

1. Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận

2. Công ty Cổ phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận

3. Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận

4. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng đường sắt phía nam

5. Công ty TNHH khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân

6. Công ty TNHH Đầu tư - Sản xuất - Thương mại Đại Phú Hào

7. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

8. Công ty Cổ phần giao thông Ninh Thuận

9. Công ty Cổ phần Gia Việt

10. Công ty TNHH Liên Minh

11. Công ty TNHH Khoáng sản Mai Nguyên

12. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tân Phát

13. Công ty TNHH Tân Vĩnh Khoa

14. Công ty Cổ phần Kim Sơn

15. Công ty TNHH Tân Lộc

16. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát

17. Công ty TNHH Bình Minh Ninh Thuận

18. Công ty TNHH Tâm Chí Toàn

19. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Song Hân

20. Công ty TNHH MTV Chí Lành

21. Công ty Cổ phần Phúc Thành An

22. Công ty TNHH Thuận Hưng - Ninh Thuận

23. Công ty TNHH Xi măng Luks

24. Công ty cổ phần Phương Hải

Vùng IV

7

Kiên Giang

1. Công ty liên doanh Holcin Việt Nam

2. Công ty TNHH Xi măng Hà Tiên 2

3. Công ty TNHH Siam city cement (Việt Nam) - Nhà máy xi măng Insee

4. Chi nhánh Công ty Cổ phần xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang

5. Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

6. Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

7. Công ty TNHH Đức Quân

8. Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang

9. Công ty TNHH Thái Sơn Minh

10. Công ty TNHH Thành Ngọc

11. Công ty TNHH Hoài Trọng

12. Công ty TNHH Hoàn Thiện

13. Công ty TNHH Ngọc Sơn Trà

14. Doanh nghiệp tư nhân Anh Thụy

15. Công ty TNHH Thanh Liên

16. Công ty TNHH Đức Quân

17. Công ty TNHH MTV Tài Lợi Phát

18. Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hoài

19. Công ty TNHH MTV An Phát

20. Công ty TNHH MTV Đông Kinh

21. Công ty TNHH Ngọc Mỹ

22. Công ty TNHH MTV Lê Cẩm Tú

23. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng khoáng sản Mê Kông

24. Công ty TNHH Đá Hóa An 1 - CN Kiên Giang

8

An Giang

1. Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

2. Nhà máy Xi măng An Giang (thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang)

3. Công ty TNHH MTV 622 -Xí nghiệp Khai thác & Chế biến đá Cô Tô

4. Công ty TNHH liên doanh Antraco

5. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Phát triển An Giang

6. Công ty Điện lực An Giang

7. Công ty Viễn thông An Giang

8. Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

9. Công ty CP XNK thủy Sản Cửu Long An Giang

10. Công ty CP Đầu tư Giày An Giang

11. Công ty CP địa ốc An Giang

12. Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang

13. Xí nghiệp Cơ khí Mỹ Thi

14. Công ty TNHH Bình Đức Anh

15. Công ty TNHH Nguyễn Phát

16. Công ty TNHH Thiên Phúc

17. Công ty TNHH JIC

18. Công ty TNHH An Giang SAMHO

19. Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An giang

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG” TẠI THANH TRA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa phương

Doanh nghiệp

1

Hải Phòng

1. Công ty Xi măng Chinfon

2. Công ty Xi măng Phúc Sơn

3. Công ty TNHH Phụ gia Hải Phòng

4. Công ty TNHH Vật tư công nghiệp

5. Công ty TNHH Hương Hải group

6. Công ty Cp Xi măng Bạch Đằng

7. Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân

8. Công ty CP Thương mại Tân Hoàng An

9. Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Tâm Phúc Thịnh

10. Công ty CP Đức Thái

11. Công ty TNHH VL&XD Quyết Tiến

12. Công ty CP Minh Phú

13. Công ty CP Khoáng sản Hoàng Nguyên

14. Công ty CP TM Minh Tân

15. Công ty TNHH XD&DV Thành Lộc

16. Công ty CP TM Kinh Thành

17. Công ty TNHH XD Hoàng Lộc

18. Công ty TNIIH Kiên Ngọc

19. Công ty CP Sơn Minh Châu

20. Công ty TNHH Nguyên Hà

2

Ninh Bình

1. Công ty CP Nam Anh Tú

2. Công ty TNHH An Thành Long

3. Công ty TNHH MTV Thiên Tân

4. DNTN Xây dựng và Thương mại Tuấn Hưng

5. Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Cầu

6. Công ty TNHH Trương Nghĩa

7. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Vương

8. Công ty CP đầu tư Vạn Xuân - Ninh Bình

9. Công ty CP thương mại và sản xuất VLXD Đức Long

10. Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quang Minh Ninh Bình

11. Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình

12. Công ty CP đá Gia Thanh

13. Công ty TNHH Phúc Lộc

14. Doanh nghiệp tư nhân Gia Lương

15. Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh

16. Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát VISSAI

17. Doanh nghiệp tư nhân Hệ Dưỡng

18. Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Thành

19. Công ty TNHH đá Việt Hồng Quang

20. Công ty TNHH Duyên Hà

21. Công ty CP xi Măng Hệ Dưỡng

22. Công ty TNHH Thụy Thành

23. Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Sơn Linh

24. Công ty TNHH MTV Minh Trang

25. Công ty TNHH MTV Tô Tiến Phát

26. Công ty CP Đá Đồng Giao

27. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại

28. Doanh nghiệp tư nhân Long Vân

29. Công ty CP Xi măng Hướng Dương

30. Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân trường

3

Thanh Hóa

1. Công ty TNHH Xuân Trường

2. Công ty TNHH DV KD tổng hợp Tây Thành

3. Công ty TNHH Phúc Đạt

4. Doanh nghiệp tư nhân Phương Hưng

5. Doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh

6. Công ty TNHH XD Giao thông thủy lợi Tân Sơn

7. Doanh nghiệp tư nhân Khánh Thành

8. Công ty CP Phú Thắng

9. Công ty TNHH Thanh Sơn

10. Công ty TNHH Đại Thủy

11. Doanh nghiệp tư nhân Dân Nam

12. Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng

13. Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thành

14. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quân

15. Xí nghiệp Tự Lập

16. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng đá Minh Thành

17. Công ty TNHH Tiến Thịnh

18. Công ty TNHH ĐTPT Hà Thanh Bình

19. Công ty CP Mạnh Tân

20. Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bình Minh

21. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quân

22. Công ty TNHH Trường Long

23. Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

24. Công ty TNHH Thanh Nghệ

25. Công ty TNHH Tiến Đô

26. Doanh nghiệp tư nhân Hải Sân

27. Doanh nghiệp tư nhân Vân Lộc

28. Công ty TNHH MTV Tân Thành 2

29. Công ty TNHH Hiền Hưng

30. Doanh nghiệp tư nhân Quý Lương

31. Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH TỔNG CÔNG TY, CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT; MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI THANH TRA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tổng công ty

Các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

1. Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý

2. Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè

3. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

4. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

5. Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810

6. Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP

2

Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí

1. Công ty TNHH MTV Thăm dò khai thác dầu khí nước ngoài

2. Công ty TNHH MTV Thăm dò khai thác dầu khí trong nước

3. Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng

4. Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long JOC

5. Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ

6. Công ty Điều hành chung Thăng Long

7. Công ty Liên doanh Điều hành Côn Sơn

8. Công ty Điều hành chung Lam Sơn

3

Tổng Công ty Sông Đà

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 3

2. Công ty Cổ phần Sông Đà 4

3. Công ty Cổ phần Sông Đà 5

4. Công ty Cổ phần Sông Đà 6

5. Công ty Cổ phần Sông Đà 9

6. Công ty Cổ phần Sông Đà 10

7. Công Ty Cổ Phần Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Sông Đà

8. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

9. Công ty Cổ phần Sông Đà 11

10. Công ty Cổ phần Sông Đà 12

11. Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà

12. Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

4

Tổng Công ty Thăng Long

Các Công ty con

1. Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long

2. Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long

3. Công ty CP cầu 21 Thăng Long

4. Công ty cổ phần Cầu 35 Thăng Long

Các công ty liên doanh, liên kết

1. Công ty cổ phần cầu 5 Thăng Long

2. Công ty cầu 7 Thăng Long

3. Công ty xây dựng số 8 Thăng Long

4. Công ty CP Xây dựng số 15 Thăng Long

5. Công ty cổ phần xây dựng số 16 Thăng Long

6. Công ty TNHH Kết cấu thép Mitsui - Thăng Long

5

Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1

Các Công ty con

1. Công ty TNHH xi măng Fico Bình Dương

2. Công ty Địa ốc Fico

3. Công CP đầu tư & kinh doanh VLXD

4. Công ty CP khoáng sản FICO-MIC

5. Công ty CP FICO Công nghệ cao

6. Công ty CP Bê tông FICOPAN-UNITED

7. Công ty FICO-COREA

8. Công ty CP Cơ khí XD Tân Định FICO

9. Công ty CP Sứ Thiên Thanh

10. Công ty CP Khoáng sản và bao bì số 1

11. Công ty Cổ phần VITALY

12. Công ty CP Đầu tư - CN Sài Gòn SECOIN

13. Công ty CP Gạch men Thanh Thanh

14. Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai

15. Công ty Cổ phần Hóa An

16. Công ty Cát Cam Ranh

17. Công ty CP Phước Hòa FICO

18. Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh

19. Công ty Thương mại VLXD FICO

Các đơn vị trực thuộc

1. Công ty CP Chương Dương

2. Công ty Cổ phần Miền Đông

3. Công ty CP tư vấn thiết kế XD

4. Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 8

5. Công ty CP đầu tư và XD An Thịnh

6. Công ty cổ phn Xây dựng số 14

7. Công ty CP thủy điện Đăk’tin

8. Công ty CP Bê tông Biên Hòa

9. Công ty CP ĐT và XD Cầu Đồng Nai

10. Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư

11. Công ty CP XD và sản xuất VLXD

12. Công ty Mê Kông

13. Công ty CP XD số một Việt Nguyên

14. Cty CP Xây dựng và KD nhà Cửu Long

15. Công ty Cổ phần E.C.O.N

16. Công ty CP số một Việt Hưng

17. Công ty CP XD số một Việt Quang

18. Công ty CP số một Việt Hòa

19. Công ty CP XD số một Việt Sơn

20. Công ty CP xây dựng số 5

21. Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VNA-PSMC

22. Công ty CP Thương mại Biển Tây

23. Công ty CP XD và Khai thác VLXD Miền Trung

6

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC)

1. Công ty CP ĐTPT xây dựng số 1 (DIC)

2. Công ty cổ phần DIC số 4 (DIC 4)

3. Cty CP Đầu tư phát triển XD Phương Nam (DIC Phương Nam)

4. Cty CP du lịch và thương mại (DIC T&T)

5. Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng Bê tông

6. Công ty cổ phần DIC Thanh Bình

7. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mi (DIC INTRACO)

8. Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC (DIC vật liệu)

9. Công ty CP bất động sản DIC (DIC RESCO)

10. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Hội An (DIC Hội An)

11. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng khoáng sn miền Trung (DIC MICEN)

12. Công ty CP gch men anh em DIC (DIC BROTHER)

13. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Du lịch thể thao Vũng Tàu (DIC Sport)

7

Một số công trình xây dựng tại thành phố Hà Ni

1. Công trình Vinhomes D’Capitale

2. Công trình nhà cao tầng để bán - Berrive Long Biên

3. Công trình Skylake

4. Công trình Green bay

5. Công trình xây dựng nhà ở thương mại Imperial Plaza

6. Công trình HH01 - Nam Cường

7. Công trình xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại Thống nhất Complex - 82 Nguyễn Tuân

8. Công trình Vinhomes Metropolis

9. Công trình Sun Grand City Ancora Residence Số 3 Lương Yên

10. Công trình Sun Grand City - Thụy Khuê

 

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI THANH TRA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tên doanh nghiệp

1

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn

2

Công ty Cổ phần Kiểm định KTAT TBCN thành phố

3

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L

4

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại TQT

5

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn công nghiệp miền Nam

6

Công ty Cổ phần Chứng nhận quốc tế

7

Công ty Cổ phần đầu tư kiểm định an toàn Việt Nam

8

Công ty Cổ phần Kiểm định Một

9

Công ty Cổ phần Kiểm định KTAT VN

10

Công ty Cổ phần Kiểm định KTAT và Dịch vụ công nghiệp

11

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn KV2

12

Công ty TNHH Kỹ thuật KD MAX

13

Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn lao động Sài Gòn

14

Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương

15

Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Quốc tế AIGA

16

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp thành phố

17

Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn miền Nam

18

Công ty TNHH Kiểm định sông Hồng

19

Công ty TNHH Huấn luyện và Dịch vụ kỹ thuật An toàn

20

Công ty Cổ phần Kiểm định SAIGON S.I.C

21

Công ty Cổ phần liên hp Mê Kông

22

Công ty TNHH Kiểm định an toàn Việt Nam

23

Công ty Cổ phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ kỹ thuật TICC

24

Công ty TNHH Kỹ thuật kiểm định hiệu chỉnh Toàn Cầu

25

Công ty TNHH dch vụ tư vấn - Chuyển giao công nghệ - Dạy nghề S.Q

26

Công ty Cổ phần kiểm định huấn luyện và tư vấn giải pháp an toàn

27

Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - STC

28

Công ty TNHH Huấn luyện An toàn khu vực phía Nam

29

Công ty Cổ phần huấn luyện kỹ thuật an toàn khu vực II

30

Công ty Cổ phần kiểm định An toàn 3

31

Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo Nhân văn

32

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật an toàn Việt Nam

33

Công ty Cổ phần kiểm định an toàn thiết bị Công nghiệp thành phố

34

Trung tâm đào tạo - Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

35

Trung tâm tư vấn môi trường và an toàn vệ sinh lao động ENCOH

 

PHỤ LỤC 5

DANH SÁCH CÁC TỔNG CÔNG TY, CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tổng công ty

Các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

1. Bưu điện thành phố Hà Nội

2. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH MTV Tem bưu chính

4. Công ty TNHH MTV In tem bưu điện

5. Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện

6. Công ty Cổ phần du lịch bưu điện

7. Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện

8. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

9. Công ty TNHH hai thành viên DHL-VNPT

2

Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

1. Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2

2. Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4

3. Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất

4. Công ty TNHH MTV XM Quang Sơn

5. Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức

6. Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp

7. Công ty cổ phần Đầu tư & Khoáng sản VINAINCON

8. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp

9. Công ty cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon

3

Tổng công ty Rượu, bia, nước giải khát Sài Gòn

1. Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn

2. Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc

3. Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung

4. Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm

5. Công ty CP Bia Sài Gòn-Hà Nội

6. Công ty CP Bia Sài Gòn-Phủ Lý

7. Công ty TNHH sản xuất Rượu và Cồn Việt Nam

8. Công ty CP NGK Chương Dương

9. Công ty CP Rượu Bình Tây

4

Tổng công ty Khí Việt Nam

1. Công ty Chế biến khí Vũng Tàu

2. Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc

3. Công ty Cổ phn kinh doanh khí Miền Nam

4. Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

5. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

6. Công ty Cổ phần bọc ống Dầu Khí Việt Nam

7. Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam

8. Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

9. Công ty Cổ phần LNG Việt Nam

5

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

1. Công ty Quản lý bay miền Bắc

2. Công ty Quản lý bay miền Trung

3. Công ty Quản lý bay miền Nam

4. Trung tâm Quản lý luồng không lưu

5. Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

6. Trung tâm Phi hp tìm kiếm cu nạn hàng không

7. Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

8. Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

6

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

1. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

2. Cảng HKQT Nội Bài

3. Cảng HKQT Đà Nng

4. Công ty CP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)

5. Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không miền Nam (SAAM)

6. Công ty CP dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO)

7. Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS)

8. Công ty CP phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS)

9. Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nng (AHT)

 

PHỤ LỤC 6

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TẠI THANH TRA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Doanh nghiệp

1

Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC)

2

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhân lực Vạn Xuân (VICM)

3

Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)

4

Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân lực - Haui (LETCO)

5

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vinagimex)

6

Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát

7

Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế (INTERSERCO)

8

Công ty cổ phần Nguồn nhân lực Việt Nam - Thái Bình Dương (MVP)

9

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ tng hợp Hà Nội (SERVICO HANOI)

10

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Sao Việt (SAOVIETINCORES)

11

Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC)

12

Công ty cổ phần Xây dựng, thương mại và Du lịch Quốc tế (MILACO)

13

13. Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Hồng (SONGHONG HR)

14

Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu (TECHSIMEX)

15

Công ty cổ phần Quốc tế Trường Gia TMC

 

PHỤ LỤC 7

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI THANH TRA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

I. Hà Nội

1

Trường Cao đẳng nghề Long Biên

2

Trường Cao đẳng nghề Đường sắt

3

Trường Cao đẳng nghề Điện

4

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

5

Trường Cao đẳng nghề Thăng Long

6

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế

7

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

8

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ kinh tế SIMCO Sông Đà

9

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

10

Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

11

Trường Trung cấp nghề tư thục ASEAN

12

Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

13

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

14

Trường Trung cấp nghề số 10

15

Trường Trung cấp nghề số 18

16

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

17

Trường Trung cấp nghề Công trình 1

18

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

19

Trường Trung cấp nghề Tng hp Hà Nội

 

II. Vĩnh Phúc

1

Trường Trung cấp công nghệ Vĩnh Phúc

2

Trường cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng

3

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

4

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

5

Trường Trung cấp nghề số 11- Bộ Quốc phòng

6

Trường TCN Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ

7

Trung tâm dạy nghề Minh Tiến

8

Trung tâm Dạy nghề Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc

9

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Hoa

10

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hùng Vương

11

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

12

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

 

PHỤ LỤC 8

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Doanh nghiệp

I. Hà Ni

1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

2

Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nội

3

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Sông Tích

4

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân

5

Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

6

Công ty Thi công Cơ giới I - CN Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty CP

7

Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc

8

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi VN - CTCP

9

Xí Nghiệp Thủy Lợi Phú Xuyên

10

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ

11

Xí nghiệp Thủy lợi ng Hòa

12

Hợp tác xã Thành Công

13

Công ty Cổ phần Mai Linh Đông Đô

14

Công ty Cổ phần Mai Linh Miền bắc

15

Công ty Cổ phần Giải pháp Bao bì Thông minh VN

16

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

17

Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Xây dựng và Đầu tư Phát triển Môi trường Hà Nội

18

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

19

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang

20

Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Phục

21

Công ty Cổ Phần 407

22

Công ty Cổ phần SCI E&C

23

Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

24

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC

25

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Đáy

26

Công ty TNHH ALIM Hà Nội

27

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long

II. Nam Đnh

1

Công ty TNHH TBO Vina

2

Công ty TNHH Sunrise Fabric (Việt Nam)

3

Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam

4

Công ty CP May Thêu Việt Phát

5

Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trường Thọ

6

Trường cao đẳng Công nghiệp dệt - May Nam Định

7

Công ty CP Đường sắt Hà Ninh

8

Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định

9

Công ty CP May 5 - Dệt may Nam Định

10

Công ty CP May Nam An

11

Nhà máy May Trực Hưng - Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định

12

Chi nhánh Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc Tại Nam Định

13

Công ty CP Đầu tư - Liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh

14

Công ty CP Đầu tư Hải Đường

15

Chi nhánh công ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam) tại Nam Định

16

Công ty TNHH may Nghĩa Hưng DAE YANG

17

Công ty TNHH Sunrise Spinning (Việt Nam)

18

Công ty TNHH Việt Pan - Pacific Nam Định

19

Công ty TNHH 1 TV KTCT Thủy lợi Hải Hậu

20

Công ty TNHH KT Điện tử MSL Việt Nam

21

Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định

22

Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định

23

Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn

24

Xí nghiệp May ARKSUN Nam Định

25

Công ty CP Nước sạch &VSNT tỉnh NĐ

26

Công ty TNHH Công nghệ may mặc SPECTRE Việt Nam

27

Công ty CP Dược phẩm Nam Hà

28

Công ty CP May 9 - Chi nhánh Ninh Cường

29

ng ty CP Dệt nhuộm Sunrise Luen Thai

III. Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Công ty TNHH Đóng tàu & Cơ khí Hàng hải Sài Gòn

2

Công ty TNHH Hikosen Cara

3

Công ty TNHH Strategic Marine (V)

4

Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt Xô

5

Công ty TNHH Gạch Men Hoàng Gia

6

Công ty CP Xây lắp dầu khí Miền Nam

7

Nhà máy Luyện Phôi thép, Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina

8

Công ty TNHH Sang Inh

9

Công ty CP Tàu Dịch vụ Dầu Khí HD Marine

10

Công ty TNHH Dobla Châu Á

11

Công ty CP Lạc Việt

12

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm

13

Công ty CP Kết cấu Kim Loại Và Lắp Máy Dầu Khí

14

Chi nhánh Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật DK Việt Nam - Công ty Tàu dịch vụ dầu khí

15

Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu

16

Công ty TNHH Dệt May Formosa (Việt Nam)

17

Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL

18

Công ty TNHH May mặc KINGSTYLE

19

Công ty TNHH Boomin Vina

20

Công ty TNHH Thoát nước & Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

21

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh dầu khí Việt Nam - Chi nhánh miền Đông

22

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và dân dụng dầu khí

23

Công ty TNHH VT&DVDL Hoa Mai

24

Công ty CP Thép Pomina 2

25

Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - NM Viglacera Mỹ Đức

26

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vận tải Đá mài Minh Lộc

27

Công ty TNHH May Thạnh Mỹ

28

Công ty TNHH Nam Phương Xanh

29

Bệnh viện Bà Rịa

30

Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Long Phước

IV. Bắc Giang

1

Chi nhánh Công ty CP - Tổng công ty May Bắc Giang

2

Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG

3

Công ty TNHH VINA DOKYOUNG

4

Công ty TNHH thời trang Vert

5

ng ty CP Xi măng Bc Giang

6

Công ty CP Xuất nhập khẩu TM Tín Phát

7

Công ty CP Đáp Cầu - Lục Ngạn

8

Công ty TNHH YOUNGJIN VINA

9

Công ty TNHH một thành viên K.Elim Vina

10

Công ty TNHH Best Manufacturing Technology

11

Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam

12

Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam

13

Công ty TNHH Sejong Wise Vina

14

Công ty CP XNK và Sản xuất thương mại Công nghệ mặt trời

15

Công ty CP Thời Trang Hà Thanh

16

Công ty CP Đường sắt Hà Lạng

17

Công ty CP Đường bộ Bắc Giang

18

Công ty TNHH TAE WON

19

Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang

20

Công ty CP Cơ khí XD số 2 Hà Bc

21

Công ty CP May Tiên Lục - Lạng Giang

22

Công ty TNHH DUO VINA - Lạng Giang

23

Công ty TNHH GUV - Lạng Giang

24

Công ty TNHH Thạch Bàn

25

Công ty TNHH FINE LAND APPAREL VN

26

Công ty TNHH Fourwell Vina

27

Công ty TNHH Sung WooVina

28

ng ty TNHH C&K Global

29

Công ty TNHH MTV Moa Eng

V. Vĩnh Long

1

Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long

2

Công ty TNHH HIGHSIGHT VIỆT NAM

3

Công ty TNHH SungJin Vĩnh Long Vina

4

Công ty TNHH May mặc Leader Việt Nam

5

Công ty TNHH Tỷ Xuân

6

Công ty CP ACECOOK Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long

7

Công ty TNHH Lee Yeon Vina

8

Công ty TNHH MTV Thành Công Vĩnh Long

9

ng ty TNHH MTV Neobags Việt Nam

10

ng ty TNHH Khang Thịnh

VI. Bình Thuận

1

Cty TNHH May Thuận Tiến

2

Công ty CP May Nhà Bè - Đức Linh

3

Công ty CP Dược & Vật tư y tế Bình Thuận

4

Công ty TNHH Hải Nam

5

Công ty TNHH Sea Links City

6

Công ty TNHH XDCB Rạng Đông

7

Công ty CP Chế biến thủy hải sản Kỳ Lân

8

Công ty TNHH thủy hải sản Hai Wang

9

Công ty TNHH Rals quốc tế Việt Nam

10

Công ty CP Môi trường và Dịch Vụ Đô thị Bình Thuận

11

Công ty TNHH Hải Thuận

12

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận

13

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ An Thuận

14

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sài Gòn - Phan Thiết

15

Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

16

Chi Nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Bình Thuận

17

CN Công ty CP May Bình Thuận Nhà Bè - Xí nghiệp may Tuy Phong

18

Công ty CP Thủy Sản Việt Úc

19

Công ty CP Tà Zon

20

Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà

21

Công ty CP May Bình Thuận - Nhà Bè

VII. Bình Phước

1

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước

2

Công ty CP Đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh

3

Công ty CP Đầu tư Thái Bình

4

Công Ty TNHH Sang Hun

5

Công ty TNHH C&K Vina

6

Công ty TNHH Sản xuất bao bì Thiên Ý

7

Công ty TNHH Tae Chang Vina

8

Công ty TNHH Nantong Xinfei (Việt Nam) Textile

9

Công ty TNHH MTV Cao Su Phước Long

10

Công ty Xi măng Hà Tiên (Lộc Ninh, Bình Phước)

11

Công ty TNHH Hông minh

12

Công ty CP Sản xuất, xây dựng, thương mại và nông Nghiệp Hải Vương

13

Công ty CP Hóa An

14

Công ty TNHH Việt Phương 2

 

VIII. Hà Tĩnh

1

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

2

Công ty CP Đầu tư xây dựng số 1 Hà Tĩnh

3

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn

4

Công ty CP 474

5

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy

6

Công ty CP Xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh

8

Công ty CP Xây dựng & Đầu tư Hà Tĩnh

9

Công ty CP TV & XD Công trình Miền Trung

10

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen

IX. Quảng Bình

1

Công ty CP COSEVCO Lê Hóa

2

Công ty TNHH Tân Bình

3

Ban quản lý các công trình công cộng

4

Công ty CP XDTH II Quảng Bình

5

Công ty TNHH Thương mại may Thăng Long

6

Công ty CP Công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình

7

Công ty CP Chánh Hòa

8

Công ty TNHH MTV CNTT Quảng Bình

9

Công ty CP COSEVCO 6

10

Công ty Cphần XD&TV Bình Lợi

11

Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn

12

ng ty Cổ phần COSEVCO1.5

13

Công ty Cphần SXVL&XDCT 405

14

Công ty TNHH-XDTH Thanh Tiến

15

HTX-SXVLXD Thuận Tiến

16

Công ty TNHH- XDTH Thạch Ngọc

17

Công ty CP XNK Quảng Bình

18

Công ty TNHH Huy Hoàng

19

Công ty TNHH Đại Tiến Phát

20

Công ty TNHH Bình Phước

21

Công ty Cổ phần 207

22

Công ty Cổ phần xây dựng Đại Phúc Quảng Bình

23

Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

24

Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh

X. Sơn La

1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc

2

Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn

3

Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Hà

4

Công ty Cổ phần Xây dựng Uyên Hưng

5

Công ty Cổ phần Xi măng Chiềng Sinh

6

Công ty Cổ phần Xây dựng Tây Bắc

7

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng I Sơn La

8

Công ty Cổ phần Đường bộ 224

9

Công ty Cổ phần Vạn Lộc

10

Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và Xây dựng công trình giao thông II Sơn La

11

Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Khai khoáng Việt Nam

12

Công ty Cổ phần 269 Sơn La

 

PHỤ LỤC 9

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA TẠI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

I. Thành phố Hồ Chí Minh

1

Trường Cao đẳng Bách Việt

2

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

3

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

4

Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

5

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

6

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân

7

Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh

8

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

9

Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

10

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

11

Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức

12

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

13

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

14

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh

15

Trường Cao đẳng Giao thông III

16

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

17

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

18

Trường Cao đẳng Quốc tế KENT

II. Đồng Nai

19

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

20

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

21

Trường Cao đẳng Thống kê II

22

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

23

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

 

III. Bình Dương

24

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế Bình Dương

25

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

26

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

 

IV. Đà Nng

27

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nng

28

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

29

Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nng

 

V. Hải Phòng

30

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

31

Trường Cao đẳng Hàng Hải I

32

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

 

VI. Cần Thơ

33

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

34

Trường Cao đẳng Cần Thơ

35

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

 

VII. Cà Mau

36

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

37

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau

VIII. Bc Liêu

38

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

39

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

IX. Bến Tre

40

Trường Cao đẳng Bến Tre

41

Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi

X. Đin Biên

42

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên

43

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

XI. Sơn La

44

Trường Cao đẳng Sơn La

45

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

 

PHỤ LỤC 10

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG” TẠI CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

1

Công ty TNHH MTV Dầu Khí thành phố HCM

2

Công ty liên doanh sơn ICI Việt Nam

3

Công ty Cổ phần thép Cửu Long - VINASHIN

4

Công ty Cổ phần hữu liên Á Châu

5

Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh

6

Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông

7

Công ty TNHH Sun Steel

8

Công ty đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn

9

Công ty Xăng dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Công ty CP KĐ và HL ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2

12

Công ty CP Kiểm định ATCN Một

13

Trung tâm Kiểm định công nghiệp II - HCM

14

Công ty TNHH Huấn luyện An toàn kỹ thuật Miền Nam.

15

Viện khoa học an toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh.

16

Trung tâm huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động (Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

17

Công ty thang máy Phúc An

18

Công ty TNHH cơ khí Nam Việt

 

PHỤ LỤC 11

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT HÀNG HÓA NHÓM 2 ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

1

Công ty Cổ phần Cơ khí Hồng Nam

2

Công ty TNHH Thang máy HYUNDAI Thành Công Việt Nam

3

Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam

4

Công ty TNHH Kỷ nồi hơi

5

Công ty TNHH Vật tư thiết bị Việt Hàn

6

Công ty TNHH Cơ khí cầu trục Thánh Khởi

7

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng

8

Công ty TNHH Cầu trục và Thiết bị Đông Nam Á (S.E.A Crane)

9

Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina

10

Công ty TNHH 3M Việt Nam

11

Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam

12

Công ty Cổ phần Thang máy Hitachi Việt Nhật

13

Công ty Cổ phần Thang máy Mitsuvina

14

Công ty TNHH Kone Việt Nam

 

PHỤ LỤC 12

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa phương

Tên doanh nghiệp

1

Thành phố Hà Ni

Công ty CP Xuất nhập khẩu Dầu Khí và Kinh doanh dầu quốc tế

2

Công ty TNHH Thép An Khánh

3

Công ty TNHH Thép VSC - POSCO

4

Công ty CP Xích líp Đông Anh

5

Công ty Cơ khí Đông Anh

6

Công ty CP May Sài Đồng

7

Công ty CP Eurowindow

8

Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam

9

Hải Phòng

Công ty CP Thép Đình Vũ - Hải Phòng

10

Công ty liên doanh sản xuất thép VINAUSTEEL

11

Công ty CP Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ

12

Công ty TNHH Giầy Aurora Việt Nam

13

Công ty TNHH FUJI MOLD Việt Nam

14

Công ty TNHH JOHOKU Hải Phòng

15

Ninh Bình

Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp

 

PHỤ LỤC 13

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tên doanh nghiệp

1

Trung tâm Kiểm định KTAT Hà Nội

2

Công ty TNHH MTV Tư vn và Kiểm định an toàn VN

3

Công ty TNHH Tư vấn kiểm định kỹ thuật, an toàn Hà Nội

4

Công ty CP Huấn luyện An toàn lao động và Xây dựng Hà Nội

5

Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I

6

Trung tâm Thông tin môi trường y tế

7

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp

8

Trường Quản Trị Kinh doanh - Vinacomin

9

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp (Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp)

10

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng (Cục quản lý hoạt động xây dựng)

11

Công ty CP Huấn luyện an toàn Quang Anh

12

Công ty CP Kiểm định kỹ thuật và Tư vấn an toàn lao động

13

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng

 

PHỤ LỤC 14

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TẠI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Doanh nghiệp

1

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt

2

Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Daystar

3

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II

4

Công ty Cổ phần dịch vụ - vận tải biển Hải Vân

5

Công ty cổ phần Cung ứng Lao động và Thương mại Hải Phòng

6

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế ICO

7

Công ty Cổ phần ITC Quốc tế

8

Công ty cổ phần đầu tư tài chính và phát triển thương mi quốc tế (IVC)

9

Công ty cổ phần Intraco Quốc tế

10

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-Công ty TNHH một thành viên

11

Công ty Cổ phần Cung ứng lao động Dịch vụ xây dựng thủy li - HYCOLASEC.,JSC

12

Công ty cổ phần Thủy sản Khu vực I

13

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia

14

Công ty TNHH một thành viên Thương mại Du lịch Sài Gòn

15

Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và thương mại Thanh Hà

16

Công ty vận tải và xây dựng

17

Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Công ty cổ phần

18

Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

19

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

20

Công ty cổ phn vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

21

Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan

22

Công ty Cổ phần VNJ

23

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên

24

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp -Hà Nội

25

Công ty TNHH Khai Phát

26

Công ty TNHH Sen Đại Dương

27

Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF

28

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển nhân lực quốc tế Cửu Long

29

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

30

Công ty cổ phần nguồn nhân lực Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1628/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1628/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1628/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1628/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Ngọc Dung
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1628/QĐ-LĐTBXH 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2018

            • 16/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực