Quyết định 163/QĐ-UBND

Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 163/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp nông thôn Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2648/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Thủy sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo).

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2648/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Thủy sản;

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Trần Văn Đồng, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC THỦY SẢN

1

Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định

Chi cục Thủy sản (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại trụ sở của Chi cục Thủy sản hoặc qua đường bưu điện;

- Đăng ký qua fax: 0273.3872.862;

- Đăng ký qua e-mail: [email protected];

- Đăng ký trực tuyến: motcua.tiengiang.gov.vn.

Không

Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

2

Cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

Chi cục Thủy sản (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại trụ sở của Chi cục Thủy sản hoặc qua đường bưu điện;

- Đăng ký qua fax: 0273.3872.862;

- Đăng ký qua e-mail: [email protected];

- Đăng ký trực tuyến: motcua.tiengiang.gov.vn.

Không

Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 163/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp nông thôn Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 163/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp nông thôn Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 163/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp nông thôn Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 163/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp nông thôn Tiền Giang

            • 23/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực