Quyết định 163/QĐ-UBND

Quyết định 163/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 163/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 17 tháng 01năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP  ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; kịp thời thực hiện và kiến nghị thực hiện các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm hành chính. Đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin về quản lý, xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính;  bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;tránh trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Mọi  hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện và xử lý kịp thời,Quyết định xử lý và xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Kịp thời cập nhật, theo dõi đầy đủ các quyết định xử lý và xử phạt vi phạm hành chính; không để Quyết định xử phạt không được thi hành hoặc áp dụng sai pháp luật, bỏ sót hành vi vi phạm hành chính.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a)Xây dựng thể chế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

- Soạn thảo Quy trình lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; Quy trình cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quy trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; đưa vào Trường giáo dưỡng; giáo dục tại tại xã, phường, thị trấn),…

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý I/2017.

b)Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, rà soát, theo dõi các văn bản pháp luật về XLVPHC theo ngành, lĩnh vực quản lý, kịp thời phát hiện các quy định còn chồng chéo, vướng mắc, bất cập, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm hành chính;kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh,UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a)Thường xuyên triển khai, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan ở tất cả các lĩnh vực, thông qua các hình thức như: Hội nghị tập huấn; tờ gấp pháp luật; qua các phương tiện thông tin đại chúng;... Đổi mới phương pháp tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng đối tượng như:Tuyên truyền theo lĩnh vực, theo địa bàn, kết hợp theo lĩnh vực và theo địa bàn; gắn với hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước,... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp:Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

b)Tổ chức 01 cuộc Hội nghị tập huấn”Kỹ năng áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính” cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

c)Soạn thảo, phát hành tờ gấp hỏi đáp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nội dung tập trung các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống xã hội như: An toàn vệ sinh thực phẩm, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; vệ sinh môi trường; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, trật tự xây dựng…

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Công tác kiểm tra

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Nội dung kiểm tra:

- Việc tham mưu ban hành văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Kiểm tra việc áp dụng pháp luật vào xử lý vi phạm hành chính; việc tổ chức thực hiện và cập nhật, theo dõi thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2017.

b)Công tác thanh tra

Tiến hành thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan,đơn vị, địa phương khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, của báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được quy định tại Điều 22 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, khi có phản ảnh, kiến nghị.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương

Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

5. Công tác thống kê, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về Sở Tư pháp trước ngày 10/4/2017(đối với báo cáo định kỳ 06 tháng), trước ngày 10/10/2017 đối với báo cáo hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

III. Trách nhiỆm thi hành

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch này trình phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra về tình hình quản lý và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ này.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý được xác định tại Kế hoạch này.

5. UBND cấp huyện

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nội dung Kế hoạch này và tình hình địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn.

- Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, xác định lĩnh vực trọng tâm để tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Quan tâm các điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

6. Các cơ quan, đơn vị khác

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức thành viên trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

IV. Kinh phí thỰc hiỆn

1. Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

2. Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 163/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 163/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 163/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 163/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2017

         • 25/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực