Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC về Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng đã được thay thế bởi Thông tư 150/2013/TT-BTC thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1632/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1632/1998/QĐ-BTC NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị định của Chính phủ số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 về hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 178/CP ngày 28/10/1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Để thống nhất việc quản lý ngân sách về thu và hoàn thuế giá trị gia tăng; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999.

Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Chánh văn phòng bộ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

QUY CHẾ

LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thành lập quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng tập trung tại Kho bạc Nhà nước Trung ương để thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng quy định tại Điều 16 Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 15 Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm chủ tài khoản.

Điều 2: Nguồn hình thành quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng được trích từ số thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu; mức trích do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước.

Điều 3: Cơ quan thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước theo nhiệm vụ của mình thực hiện việc lập quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định tại quy chế này.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Dự toán thu và hoàn thuế giá trị gia tăng:

1/ Hàng năm, cơ quan thuế có nhiệm vụ dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn trong năm cho các đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 1 quy chế này theo trình tự sau:

- Chi cục thuế dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các đối tượng được hoàn thuế do Chi cục thuế trực tiếp quản lý, tổng hợp gửi Cục thuế.

- Cục thuế dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các đối tượng được hoàn thuế do Cục thuế trực tiếp quản lý, đồng thời tổng hợp chung số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các đối tượng được hoàn thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố, gửi Tổng cục thuế.

- Tổng cục thuế chịu trách nhiệm tổng hợp chung số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các đối tượng được hoàn thuế trong cả nước gửi Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp vào dự toán thu ngân sách Nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2/ Căn cứ số dự toán thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và số dự kiến thuế giá trị gia tăng phải hoàn, Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước dự kiến mức trích lập quỹ hoàn thuế năm sau từ số thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Quá trình thực hiện nếu quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng không đủ đảm bảo chi hoàn thuế theo thực tế, Vụ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để bổ sung kịp thời đảm bảo nguồn hoàn thuế cho các đối tượng.

Điều 5: Trích lập quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào mức trích quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, định kỳ hàng tháng theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Vụ Ngân sách Nhà nước làm thủ tục cấp tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước vào tài khoản quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng của Tổng cục Thuế tại Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Điều 6: Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh:

1/ Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế của các đối tượng được hoàn thuế gửi tới, cơ quan thuế thực hiện:

a- Đối với đối tượng nộp thuế do Chi cục thuế trực tiếp quản lý, nếu được hoàn thuế theo chế độ quy định, Chi cục thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và xác nhận số thuế phải hoàn trình Cục thuế xem xét ra quyết định hoàn thuế cho các đối tượng này.

b- Đối với đối tượng được hoàn thuế do Cục thuế trực tiếp quản lý, cục thuế có trách nhiệm xem xét hồ sơ và ra quyết định hoàn thuế cho các đối tượng này.

c- Đối với một số trường hợp đặc biệt và đối với các Tổng công ty thành lập theo Quyết định 90/TTg này 07/03/1994, 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ nếu việc hoàn thuế thực hiện tập trung tại Văn phòng Tổng công ty, Cục thuế có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, xác nhận số thuế phải hoàn của từng đơn vị, báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định hoàn thuế cho đối tượng này.

2/ Trong thời gian 5 ngày kể từ khi nhận được quyết định hoàn thuế, Kho bạc Nhà nước hoàn thành công việc hoàn thuế cho các đối tượng được hoàn thuế.

- Đối với đối tượng được hoàn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, Tổng cục Thuế làm uỷ nhiệm chi kèm theo Quyết định hoàn thuế để xuất quỹ hoàn thuế và gửi Kho bạc Nhà nước Trung ương để thực hiện việc hoàn thuế cho đối tượng.

- Đối với đối tượng được hoàn thuế do Cục trưởng Cục thuế ra quyết định (bao gồm cả các đối tượng do Cục thuế trực tiếp quản lý và đối tượng do Chi cục thuế trực tiếp quản lý), Cục thuế làm quyết định hoàn thuế kèm theo uỷ nhiệm chi gửi kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thủ tục hoàn thuế cho các đối tượng này từ tài khoản vãng lai về hoàn thuế giá trị gia tăng. Đồng thời có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán với quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương.

3/ Trong trường hợp tồn quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng không còn, Kho bạc Nhà nước Trung ương có trách nhiệm tạm ứng tồn ngân kho bạc để thực hiện hoàn thuế cho các đối tượng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này, đồng thời thông báo cho Vụ Ngân sách Nhà nước để thanh toán phần vốn đã tạm ứng.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 7: Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm:

1/ Tổng cục thuế có nhiệm vụ:

a- Dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn trong năm.

b- Căn cứ vào số dự kiến hoàn thuế giá trị gia tăng cả năm, phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước xác định mức trích lập tài khoản quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý và dự kiến mức thuế phải hoàn đối với từng tỉnh, thành phố gửi Kho bạc Nhà nước làm căn cứ thực hiện.

c- Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại mục c khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

d- Hướng dẫn, kiểm tra việc hoàn thuế của các Cục thuế.

đ- Thực hiện quản lý quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Định kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh về tình hình chi hoàn thuế cho các đối tượng được hoàn thuế báo cáo Bộ đồng gửi Vụ ngân sách Nhà nước.

Hàng tháng lập báo cáo về số chi hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng được hoàn thuế (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để báo cáo Bộ, đồng gửi Vụ Ngân sách Nhà nước.

Quyết toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định.

2/ Cục thuế, Chi cục thuế địa phương có trách nhiệm:

a- Xây dựng dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn trên địa bàn báo cáo cơ quan thuế cấp trên theo quy định.

b- Thực hiện kiểm tra và ra quyết định (đối với Cục thuế) hoặc đề nghị Cục thuế ra quyết định (đối với chi cục thuế) chi trả hoàn thuế cho các đối tượng được hoàn thuế theo Luật định và chịu trách nhiệm trước Tổng cục thuế về các quyết định hoàn thuế trên địa bàn.

c- Định kỳ 10 ngày có báo cáo chi tiết theo từng đối tượng được hoàn thuế gửi Tổng cục thuế.

d- Hàng tháng lập báo cáo kế toán chi tiết theo từng đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn (có xác nhận của cơ quan kho bạc Nhà nước) thuộc trách nhiệm quản lý báo cáo cơ quan thuế cấp trên theo quy định.

Điều 8: Vụ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm:

a- Căn cứ số dự kiến chi hoàn thuế và dự toán thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, phối hợp với Tổng cục Thuế xác định mức trích lập quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng từ nguồn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

b- Thực hiện tạm ứng kinh phí vào tài khoản quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo nguồn chi trả kịp thời cho đơn vị.

c- Hàng tháng phối hợp với Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện điều chỉnh giảm thu về thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu (tương ứng số chi tạm ứng vào quỹ hoàn thuế) và điều chỉnh giảm chi tạm ứng từ ngân sách vào quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. Chịu trách nhiệm về nguồn để thực hiện hoàn thuế theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 9: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm:

a- Mở tài khoản quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 2 Quy chế này.

b- Hướng dẫn kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố mở tài khoản vãng lai thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng được hoàn thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước Trung ương.

c- Thực hiện thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng được hoàn thuế theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố theo đúng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này.

d- Xác nhận số thuế giá trị gia tăng đã thực thanh toán cho các đối tượng được hoàn thuế trên địa bàn từng tỉnh, thành phố.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10:

Thủ trưởng các cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng những quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1632/1998/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1632/1998/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/1998
Ngày hiệu lực01/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1632/1998/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1632/1998/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Văn Trọng
       Ngày ban hành17/11/1998
       Ngày hiệu lực01/01/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng