Quyết định 1632/QĐ-UBND

Quyết định 1632/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1632/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1632/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa tại Tờ trình số 72/TTr-ĐTPT và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1018/SNV-TCBC ngày 14 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Chương I:

1. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa là tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 1538/2001/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và được tổ chức lại hoạt động theo mô hình độc lập theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Quỹ được bổ sung chức năng quản lý đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

2. Sửa đổi Khoản 2, 3 Điều 19 Mục 1 Chương III:

2. Hội đồng Quản lý có tối đa năm (05) người. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng cụ thể thành viên Hội đồng Quản lý theo nguyên tắc tổng số thành viên Hội đồng Quản lý phải là số lẻ.

3. Cơ cấu Hội đồng Quản lý gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản lý (sau đây gọi chung là thành viên Hội đồng Quản lý). Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ. Các thành viên khác của Hội đồng Quản lý có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được kiêm nhiệm bất kỳ một chức vụ quản lý khác tại Quỹ.

Khi có vụ việc liên quan đến các cơ quan, đơn vị không phải là thành viên Hội đồng Quản lý, Chủ tịch Hội đồng Quản lý có thể mời thêm thành phần liên quan dự họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Cơ cấu Hội đồng Quản lý gồm:

- 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý.

- Giám đốc Quỹ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý.

- 01 Lãnh đạo Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý.

- 01 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư - Thành viên.

- 01 Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa - Thành viên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1632/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1632/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1632/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1632/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1632/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1632/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1632/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

            • 28/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực