Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH 2017 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về quản lý nhà nước lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

2. Thứ trưởng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Bộ trưởng. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi xử lý, quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Thứ trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Bộ được thực hiện đúng quy định, hiệu quả và theo kế hoạch. Trường hợp khi xử lý công việc, các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng được giao chủ trì giải quyết công việc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng hoặc phân công Thứ trưởng khác chỉ đạo xử lý công việc. Việc phân công công tác giữa các Thứ trưởng quy định tại Điều 2 của Quyết định này có thể thay đổi theo quyết định của Bộ trưởng.

5. Khi cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc của Bộ theo quy định.

Điều 2. Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng:

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, mục tiêu của Bộ, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quyết định các vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình của Bộ, các công trình, dự án và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ;

- Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại, kế hoạch tài chính và công tác thanh tra;

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.

1.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.

1.4. Tham gia các ban chỉ đạo, Ủy ban, hội đồng theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Chủ tài khoản của Bộ.

2. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp:

2.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: việc làm; lao động ngoài nước; công tác pháp chế; quan hệ lao động và tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ; chỉ đạo Văn phòng Bộ giúp việc Lãnh đạo Bộ theo công việc được phân công.

2.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Vụ Pháp chế; Trung tâm Lao động ngoài nước; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội; Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona); Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco.

2.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng;

- Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ;

- Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, viên chức của Bộ;

3. Thứ trưởng Đào Hồng Lan:

3.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: trẻ em; bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; báo chí, xuất bản của Bộ; công tác Đảng - Đoàn thể và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

3.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Trẻ em (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Bảo trợ xã hội; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Vụ Bình đẳng giới; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì; Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An; Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật; Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi.

3.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng;

- Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ;

4. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng:

4.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: người có công và giảm nghèo; an toàn lao động; chỉnh hình và phục hồi chức năng và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

4.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Người có công (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục An toàn lao động (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng; Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nng; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III; Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

4.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

5. Thứ trưởng Lê Quân:

5.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; đào tạo, nghiên cứu khoa học và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

5.2. Phụ trách các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tng cục); Vụ Bảo hiểm xã hội; Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Trung tâm Thông tin.

5.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng;

Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1058/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1633/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1633/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1633/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH 2017 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH 2017 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1633/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Ngọc Dung
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH 2017 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH 2017 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực