Quyết định 1634/QĐ-UBND

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1634/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2027/TTr-SNN ngày 25 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

- Cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật như kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, hội họp, tiêu hủy động vật,...

- Lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm dịch động vật tạm thời (bao gồm cán bộ thú y và các ngành có liên quan).

Điều 2. Mức hỗ trợ và kinh phí thực hiện

1. Mức hỗ trợ

- Trong trường hợp không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện/thành phố: mức hỗ trợ không thấp hơn 100.000 đồng/người/ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

- Trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện/thành phố: mức hỗ trợ không thấp hơn 200.000 đồng/người/ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí hỗ trợ của cấp nào do cấp đó tự đảm bảo. Trường hợp vượt quá ngân sách địa phương thì có Văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định để đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý. Riêng chi phí hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Căn cứ điều kiện thực tế và tình hình biến động giá cả thị trường địa phương, UBND các huyện, thành phố quyết định mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong triển khai hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật (ngân sách địa phương đảm bảo phần kinh phí tăng thêm so với quy định; ngân sách tnh không hỗ trợ).

Điều 3. Hiệu lc và trách nhim thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng kết, đánh giá, báo cáo và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn tiếp theo (nếu có).

2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN-PTNT;
- TT: TU, HĐND t
nh ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo TN, Đài PTTH Tây Ninh;
- LĐVP; CVK;
- Lưu: VT, VP.
(Dương Thảo 2019 76. QĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1634/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1634/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1634/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1634/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1634/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Văn Chiến
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1634/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1634/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tây Ninh

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực