Quyết định 1634/QĐ-UBND

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 203/BC-STP ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành như sau:

STT

Tên văn bản

Nội dung đã ban hành

Đính chính là

1

Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Khoản 1 Điều 9 quy định: "Chế độ giao ban theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Quy chế này được thực hiện định kỳ 6 tháng và 1 năm".

"Chế độ giao ban theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Quy chế này được thực hiện định kỳ 6 tháng và 1 năm".

2

Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 1 Điều 6 quy định "Việc thẩm định quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP"

"Việc thẩm định quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP"

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (STP 03 bản);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KTN, KT, TH, TTTHCB.
- Cục KTrVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNC tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1634/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/10/2013
Ngày hiệu lực 25/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1634/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 25/10/2013
Ngày hiệu lực 25/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang

  • 25/10/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/10/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực