Quyết định 1635/QĐ-TTg

Quyết định 1635/QĐ-TTg năm 2015 triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1635/QĐ-TTg Chương trình hành động thực hiện 47-CT/TW tăng cường phòng chữa cháy


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
-
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trc thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy
ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGB Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 47-CT/TW), nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, từng bước kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, n gây ra.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

b) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động, hộ gia đình và mọi tầng lp nhân dân đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

c) Rà soát, báo cáo sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đhoàn thiện hệ thống pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 47-CT/TW.

d) Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s 47-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đcao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nn, cứu h

a) Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, ngây ra. Nơi nào, địa phương nào để tình hình cháy, nxảy ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức nơi đó chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.

b) Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; đi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương trong việc xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy trên báo chí, phát thanh, truyền hình.

c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chú trọng vào các buổi tối (khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút).

d) Bộ Công an

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

- Xây dựng và triển khai Đề án về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, cơ sở giáo dục phù hp với từng cấp học, ngành học.

e) Ban chỉ đạo Trung ương về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chỉ đạo đưa việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy vào nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

g) Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

h) Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc phbiến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tchức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phối hp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Rà soát, củng cố và duy trì các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng dân phòng theo quy định (phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng); thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này.

- Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp ở địa phương mình; chỉ đạo các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, những cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành theo quy định.

- Chỉ đạo tăng cường vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng các điển hình tiên tiến về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ hàng năm.

b) Thủ trưởng các Bộ, ngành chỉ đạo kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Bộ, ngành mình.

c) Bộ Công an chỉ đạo gắn xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

a) Bộ Công an

- Chủ động nắm chắc tình hình để có các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hp, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập phương án, tình huống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia ở quy mô cấp khu vực hoặc vùng.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

- Phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu, chuyn giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Phối hp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đnâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp, thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Xây dựng phương án chuyển các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất đã cũ, lạc hậu hoặc sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định và tchức thực hiện.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở về phòng cháy, chữa cháy của địa phương mình.

- Thành lập các đoàn liên ngành do lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì tiến hành kim tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

- Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Trước mắt, trong năm 2016 phải tổ chức thực tập tối thiểu 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh. Sau thực tập, tng kết rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong những năm tiếp theo.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tchức thực hiện có hiệu quả Đán Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2014.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; rà soát, bsung phương án phòng cháy, chữa cháy; đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kim tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ việc sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở trong nước.

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất các loại vật liệu chống cháy, ngăn cháy, chữa cháy mới và các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đi, bổ sung và xây dựng mới tiêu chun, quy chun kỹ thuật có liên quan tới công tác phòng cháy, chữa cháy.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

e) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

- Khi xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của Bộ, ngành, địa phương phải quan tâm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương với quy hoạch tng thể hệ thng hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

5. Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

a) Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ t, phối hp các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hp giữa các lực lượng, nhất là phối hp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

- Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tham gia chi viện kịp thời, hiệu quả, chủ động đối phó với các sự cố, tai nạn xảy ra theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

b) Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

6. Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

a) Bộ Công an

- Phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ phê duyệt tổ chức bộ máy, chính sách đặc thù cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (giai đoạn năm 2016 đến 2020).

- Tổ chức sơ kết giai đoạn 1 (từ năm 2013 đến 2015) thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; nghiên cứu, xây dựng nội dung quy hoạch phát triển lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy giai đoạn tiếp theo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2016.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an thực hiện tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xem xét, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cu hộ.

- Ưu tiên bảo đảm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, bố trí kinh phí đầu tư thực hiện các dự án, tiểu dự án trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt để triển khai các tiểu dự án thành phần thuộc nguồn kinh phí địa phương của Dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từ năm 2015 - 2018, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014.

c) Bộ Tài chính

- Phối hp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Chính phủ đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại.

- Phối hp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu phí từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhằm tăng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện các dự án thành phần của các Đán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 47-CT/TW và Chương trình này, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình và gửi kết quả về Bộ Công an trước ngày 30 tháng 8 hàng năm.

2. Đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này; định kỳ hàng năm tng hp, đánh giá kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1635/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1635/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo30/09/2015
Số công báoTừ số 1021 đến số 1022
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1635/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1635/QĐ-TTg Chương trình hành động thực hiện 47-CT/TW tăng cường phòng chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1635/QĐ-TTg Chương trình hành động thực hiện 47-CT/TW tăng cường phòng chữa cháy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1635/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực22/09/2015
        Ngày công báo30/09/2015
        Số công báoTừ số 1021 đến số 1022
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1635/QĐ-TTg Chương trình hành động thực hiện 47-CT/TW tăng cường phòng chữa cháy

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1635/QĐ-TTg Chương trình hành động thực hiện 47-CT/TW tăng cường phòng chữa cháy

           • 22/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực