Quyết định 1635/QĐ-UBND

Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 1635/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa ngành Thanh tra Kiên Giang 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 783/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc Ngành Thanh tra đã chuẩn hóa Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1635/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa ngành Thanh tra Kiên Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC NGÀNH THANH TRA ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn căn cứ vào Quyết định công bố này vào Website Kiểm soát thủ tục hành chính tại địa chỉ http://kstthc.kiengiang.gov.vn tải danh mục và nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính để thực hiện niêm yết công khai đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Wesiste Kiên Giang;
- Đăng Công báo;
- Sở Tư pháp (2b);
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrang.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC NGÀNH THANH TRA ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính dùng chung

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

B. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

4

Thủ tục tiếp công dân

5

Thủ tục xử lý đơn

C. Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

4

Thủ tục tiếp công dân

5

Thủ tục xử lý đơn

D. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

3

Thủ tục tiếp công dân

4

Thủ tục xử lý đơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1635/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1635/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2016
Ngày hiệu lực19/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1635/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1635/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa ngành Thanh tra Kiên Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1635/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa ngành Thanh tra Kiên Giang 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1635/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýPhạm Vũ Hồng
       Ngày ban hành19/07/2016
       Ngày hiệu lực19/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1635/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa ngành Thanh tra Kiên Giang 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1635/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa ngành Thanh tra Kiên Giang 2016