Quyết định 1635/QĐ-UBND

Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1635/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách thủ tục hành chính Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTg NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn (UBND các huyện, thành phố sao gửi);
- Lưu: VT, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTg NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi là Chỉ thị). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ cần chỉ đạo, triển khai, thực hiện của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

Nhiệm vụ

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

2

Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của địa phương; trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

3

Đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

4

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến đó trong Tờ trình trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành.

Hằng năm

5

Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

6

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

7

Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

8

Tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành do UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Sở Tư pháp

Hằng năm

9

Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

10

Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

11

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém của địa phương được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

12

Bố trí và đảm bảo đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Giám đốc Sở Tài chính.

Hằng năm

13

Xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc Sở Nội vụ.

Hằng năm

14

Nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách thủ tục hành chính để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét triển khai nhân rộng trong phạm vi UBND các cấp; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những mô hình mới, cách làm hay.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

15

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Hằng năm

16

Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện.

Hằng năm

17

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

Hằng năm

18

Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở Tư pháp

Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo UBND tỉnh được phân công chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

2. Căn cứ các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ,có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị.

3. Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1635/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1635/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1635/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1635/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách thủ tục hành chính Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1635/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách thủ tục hành chính Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1635/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1635/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách thủ tục hành chính Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1635/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách thủ tục hành chính Hà Giang

         • 31/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực