Quyết định 1636/QĐ-UBND

Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 1636/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 3570/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1636/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

v vIỆc công b th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca Ban Qun lý Khu kinh t tnh Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 23/TTr-KKT ngày 14/4/2015; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 152/STP-KSTT ngày 03/2/2015, số 420/STP-KSTT ngày 13/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục 45 thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Thay thế thủ tục hành chính tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2671/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Vũng Áng; số 1565/QĐ-UBND ngày 4/6/2012 về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Vũng Áng; Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư Pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu VT, GT.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài

1

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn thành lập chi nhánh/doanh nghiệp)

2

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

3

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện trường hợp gắn với thành lập chi nhánh

4

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

5

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

6

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

7

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

8

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

9

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

10

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

11

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

12

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

13

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

14

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp

15

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh

16

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư

17

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)

18

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

19

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

20

Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/Chi nhánh

21

Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

22

Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

II. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2

Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3

Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh).

5

Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài (Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của Thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của Thương nhân nước ngoài).

6

Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài (Trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy).

7

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện

8

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện

III. Lĩnh vực Xuất, nhập khẩu

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (sau đây gọi tắt là C/O Mẫu D) cho các Doanh nghiệp đóng tại các Khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

IV. Lĩnh vực Quy hoạch

1

Chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho phép khảo sát

2

Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết của các nhà đầu tư

V. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cho ý kiến về thiết kế cơ sở

VI. Lĩnh vực Môi trường

1

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2

Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3

Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức

VII. Lĩnh vực Đất đai

1

Giao đất cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

2

Cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

VIII. Lĩnh vực Lao động, việc làm

1

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

3

Xác nhận trường hợp người nước ngoài không phải làm giấy phép lao động

4

Thẩm định hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

IX. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

2

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH.

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI

1. Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn thành lập chi nhánh/doanh nghiệp).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (1. Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu hành chính Dịch vụ hậu cảng xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh; 2. Khối phố 5, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; Nếu đủ và hợp lệ thì viết biên nhận; Nếu chưa đủ và hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung cho tổ chức, công dân.

- Bước 2. Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn phối hợp với các phòng liên quan tham mưu trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tỉnh quyết định.

- Bước 3. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo lịch hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (Bản chính);

- Bản cam kết tiến độ thực hiện dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

8. Lệ phí (nếu có): không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu Phụ lục I-1, ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Nhà đầu tư phải có đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán độc lập tại Hà Tĩnh, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đầu tư;

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

- Các yêu cầu điều kiện khác theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực đầu tư.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1636/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1636/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2015
Ngày hiệu lực07/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1636/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1636/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1636/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1636/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành07/05/2015
       Ngày hiệu lực07/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1636/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1636/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh