Quyết định 1636/QĐ-UBND

Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ “Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Quyết định 411/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1636/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ban Quản lý Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ “THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 411/QĐ-UBND NGÀY 05/3/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ “Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo, tin học;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Bãi bỏ thủ tục s 01, Mục IV quy định tại danh mục kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh công b danh mục thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

01

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 15/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Văn bản số 4112/UBND-MT ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xác nhận hồ sơ đăng ký bảo vmôi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1636/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1636/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1636/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1636/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ban Quản lý Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1636/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ban Quản lý Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1636/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành31/07/2019
       Ngày hiệu lực31/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1636/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ban Quản lý Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1636/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ban Quản lý Lâm Đồng

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực