Quyết định 164/2002/QĐ-UB

Quyết định 164/2002/QĐ-UB phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội -Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 164/2002/QĐ-UB Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội,Tỷ lệ 1/500


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU VỰC HỒ BA GIANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI -TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ xây dựng về việc Ban hành Quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội tại tờ trình số 139/TTr-QHKT ngày 13 tháng 11 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 11 năm 2002 với nội dung chính như sau:

1- Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô:

Điều chỉnh cục bộ qui hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang được thực hiện trong phạm vi khu vực hồ Ba Giang và được xác định trong qui hoạch chi tiết khu vực Công viên Đống Đa và vùng phụ cận tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố duyệt tại Quyết định số 104/201/QĐ-UB ngày 6/11/2001. Ranh giới điều chỉnh cục bộ qui hoạch chi tiết được thể hiện trong bản vẽ kèm theo.

- Phía Đông Bắc giáp với khu đất đã cấp cho báo Thanh Niên.

- Phía Bắc giáp với khu đất đã cấp cho Văn phòng Chính phủ.

- Phía Tây Nam giáp trường THCS Quang Trung và khu tượng Đài Quang Trung.

- Phía Tây Bắc giáp phố Trần Quang Diệu.

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư.

- Diện tích quy hoạch khoảng: 24.649 m2.

2. Phương án điều chỉnh Quy hoạch:

Được thể hiện trên bản vẽ qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch mặt bằng khu vực hồ Ba Giang tỷ lệ 1/500 kèm theo quyết định này, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Giữ nguyên chức năng sử dụng đất của 2 ô đất xây dựng trường học và xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng (ô đất có ký hiệu 21 xây dựng trường học) ô đất 5a (xây dựng nhà ở di dân) trong qui hoạch chi tiết công viên Đống Đa và vùng phụ cận đã được phê duyệt tại Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 11 năm 2001.

- Giữ nguyên chỉ giới đường đỏ mạnh lưới đường nhánh của khu vực nghiên cứu theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định 104/2001/QĐ-UB ngày 6/11/2001.

- Điều chỉnh chức năng ô đất số 20 (đã được phê duyệt tại số QĐ 104/2001/QĐ-UB với chức năng là đất cây xanh hồ nước) để xây dựng khu nhà ở phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho nhân dân trong khu vực, cây xanh vườn hoa để tạo cảnh quan cho khu vực.

- Điều chỉnh vị trí các tuyến đường nội bộ, tổ chức và qui hoạch sử dụng đất các ô đất theo chức năng nhằm mục đích khai thác thuận lợi, hiệu quả, phục vụ các nhu cầu đa dạng trên cơ sở tuân thủ các qui định hiện hành của UBND Thành phố.

A/ Khu đất xây dựng trường học có ký hiệu TH (có diện tích 4672 m2) được giữ nguyên chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt (QĐ số 104/2001/QĐ-UB) là đất xây dựng trường THCS.

Phần diện tích giáp với phố Trần Quang Diệu hiện trạng có nhiều nhà ở đã xây dựng từ xây dựng từ 1 đến 4 tầng:

- Trước mắt, cho phép tiếp tục tạm thời sử dụng, Giao UBND quận Đống Đa quản lý chặt chẽ giữ nguyên hiện trạng, xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng trái phép.

- Về lâu dài sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng cụm nhà ở tiếp giáp với phố Trần Quang Diệu để xây dựng trường THCS đạt tiêu chuẩn qui định của nhà nước.

B/ Nhà ở di dân tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng:

Ô đất có ký hiệu DD2 (có diện tích 2561m2), theo QHCT được duyệt (QĐ số 104/2001/QĐ-UB) là đất xây dựng nhà ở cao tầng phục vụ di dân, nay giữ nguyên chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt và bố trí phần diện tích (tầng 1 mở rộng của khối nhà cao tầng) sử dụng cho mục đích công cộng, dịch vụ, thương mại nhằm tận dụng quỹ đất và phục vụ cho nhu cầu dân cư khu vực (phần diện tích ký hiệu CC + DV).

C/ Khu đất tái định cư DD1A và DDIB:

Theo qui hoạch chi tiết công viên Đống Đa và vùng phụ cận được phê duyệt là khu đất xây dựng khu cây xanh hồ nước với tổng diện tích khoảng 8815 m2 (DD1A: diện tích 2892 m2; DD1B: diện tích 5923 m2).

Nay điều chỉnh để xây dựng nhà ở tái định cư và phục vụ nhu cầu ở của dân cư; xây dựng vườn hoa, cây xanh tạo cảnh và cải thiện môi trường khu vực.

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Chức năng ô đất

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

1

Đất trường học

TH

4672

19%

2

Đất di dân 2

DD2

2535

10.3%

3

Đất di dân 1A

DD1A

2856

11.6%

4

Đất di dân 1B

DD1B

5895

23.9%

5

Đất đường

 

8691

35.2%

6

Tổng cộng

 

24.649

100%

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Số TT

Chức năng ô đất

Ký hiệu

Diện tích đất (m2)

Diện tích xây dựng (m2)

Mật độ xây dựng (m2)

Tầng cao

(tầng)

Diện tích sàn (m2)

Hệ số SDĐ

Hế số hộ

Số người

1

Trường học

TH

4672

1200

25%

3

3600

0.77

 

 

2

Đất di dân

DD1a

2856

930

33%

9

8370

2.93

116

464

3

Đất di dân 1b

DD1b

5895

2370

40%

4-> 5 tầng

10670

1.81

148

592

4

Đất di dân 2

DD2

2535

1240

49%

1-9

9373

3.7

130

520

5

Tổng cộng

 

15958

5740

 

 

32013

 

394

1576

Điều 2:

- Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chỉ đạo tổ chức triển khai dự án xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tại ô đất DD2; Giao UBND quận Đống Đa triển khai dự án xây dựng trường học (ô đất ký hiệu TH) và khu nhà ở di dân định cư GPMB và nhà ở cho dân cư khu vực (ô đất ký hiệu DD1A và DD 1B)

- Giao Giám đốc Sở Qui hoạch - Kiến trúc kiểm tra xác nhận bản vẽ theo QHCT điều chỉnh được phê duyệt; phối hợp với UBND quận Đống Đa tổ chức công bố công khai qui hoạch chi tiết điều chỉnh được duyệt. Chủ tịch UBND quận Đống Đa có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện theo qui hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sau qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật…

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá, Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch UBND phường Quang Trung; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu164/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2002
Ngày hiệu lực19/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 164/2002/QĐ-UB Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội,Tỷ lệ 1/500


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 164/2002/QĐ-UB Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội,Tỷ lệ 1/500
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu164/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Văn Nghiên
       Ngày ban hành04/12/2002
       Ngày hiệu lực19/12/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 164/2002/QĐ-UB Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội,Tỷ lệ 1/500

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 164/2002/QĐ-UB Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội,Tỷ lệ 1/500

           • 04/12/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực