Quyết định 164/QĐ-BCT

Quyết định 164/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 164/QĐ-BCT 2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (HoanTRH).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021), Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết trên với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho ngành Công Thương năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

- Phấn đấu cải thiện thứ bậc của Việt Nam trên các bảng xếp hạng của WB, WEF, WIPO, UN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được giao cho ngành Công Thương theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Cải thiện xếp hạng Tiếp cận điện năng theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới: Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng lên 5 - 7 bậc (chỉ số A6) so với năm 2018.

- Cải thiện xếp hạng Hiệu quả Logictics theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới: Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics lên 3 - 5 bậc (chỉ số D1) so với năm 2018.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

a) Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính thường xuyên, dài hạn đã đề ra tại Quyết định số 09/QĐ-BCT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Quyết định số 109/QĐ-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn hạn.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ; chú trọng giải quyết các bất cập do quy định hiện hành chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

b) Yêu cầu

Thực hiện thường xuyên.

2. Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Hiệu quả logistics của Ngân hàng Thế giới; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm đầu mối theo dõi chỉ số Tiếp cận điện năng, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, kết nối với các tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện

a) Nhiệm vụ

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn để đảm bảo các Bộ, cơ quan, địa phương có cách hiểu đúng, đầy đủ, thống nhất về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, biểu mẫu báo cáo.

- Chủ động cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết bảo đảm đánh giá, xếp hạng khách quan; thực hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá và xếp hạng hàng năm.

b) Yêu cầu

Thực hiện thường xuyên.

3. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Nhiệm vụ

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số được giao cho Bộ Công Thương tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

b) Yêu cầu

- Đảm bảo việc triển khai thực hiện Chiến lược đồng bộ với cải cách hành chính và tăng cường mức độ sẵn thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong ngành Công Thương.

- Tập trung thực hiện: (i) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân; (ii) Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; (iii) Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc ngành Công Thương; (iv) Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025; (v) Tập trung ưu tiên chuyển đổi số trong các lĩnh vực: năng lượng, sản xuất công nghiệp và logictics.

4. Vụ Tiết kiệm Năng Iượng và Phát triển bền vững chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Nhiệm vụ

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể giữ vững và cải thiện thứ hạng phát triển bền vững thuộc ngành Công Thương.

- Thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững nhằm phát triển nhanh cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

b) Yêu cầu

Thực hiện thường xuyên.

5. Văn phòng Bộ, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì phối hợp với các Đơn vị liên quan:

a) Nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và ý nghĩa của cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của ngành Công Thương.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

b) Yêu cầu

Thực hiện thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả.

2. Cục Xuất nhập khẩu và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo:

Trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số được phân công trong 6 tháng và một năm đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và Văn phòng Chính phủ, đồng thời gửi Vụ Kế hoạch để tổng hợp chung tình hình theo kế hoạch công tác của Bộ. Nội dung báo cáo cần bám sát yêu cầu Nghị quyết; nêu rõ tình hình đạt được về xếp hạng của các chỉ số; chi tiết những sáng kiến, cải cách đã được triển khai và kết quả đạt được; đánh giá tác động về cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; nêu rõ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực thi và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

3. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Định kỳ hàng quý, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gửi Vụ Kế hoạch (trước ngày 10 của các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và trước ngày 5 tháng 12) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu164/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2021
Ngày hiệu lực19/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 164/QĐ-BCT 2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 164/QĐ-BCT 2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu164/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành19/01/2021
        Ngày hiệu lực19/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 164/QĐ-BCT 2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 164/QĐ-BCT 2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh

         • 19/01/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/01/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực